[Galician] TMX Firefox 3.0

suso.baleato at xunta.es suso.baleato at xunta.es
Tue Aug 19 11:26:06 PDT 2008


Boas,

Seguindo o acordado nos consensos do g11n, imos comezar a distribuir os
recursos lingüísticos xerados polas traducións nas que hai contrataciós
económicas involucradas. A que xunto ten por obxecto únicamente o de que
a probedes e comprobedes que o formato, e restantes parámetros técnicos,
son correctos. Se detectades calquera eiva ou vedes algunha mellora que
facer, só propoñédea, sen mais.

Dende o ponto de vista lingüístico o único que poderá ser unha novidade 
pra algúns é a substitución masiva de -ble por -bel, en coherencia cos
principios xa expostos na rolda g11n e buscando acercar posturas entre
os sectores máis isolacionistas e os máis reintegracionistas, e ista
posibilidade que fornecen as nosas Normas semella ser bastante conveniente
a istes efeitos. 

Ademais facer notar que as propostas terminolóxicas que non resultaran
consensuais (lembro agora mesmo a de pestana/separador, pero había algunha
outra) deberán ser sometidas a debate público, tal como me comprometín. Unha
vez obteñamos o acordo ao respeito, integrarémolo na memória de tradución e
só nise momento distribuiremos a versión final. O mesmo para o resto das
traducións que estamos a producir agora mesmo dende Mancomún, básicamente: o
DVD da PEME máis o que Nacho nos diga que traduzamos de GNOME. E falando de
GNOME penso en KDE; non se me ocurre cómo axudar, alén de fornecer
ferramentas e recursos que a iles lles poidan resultar útiles.

Creo que un bon momento pra poñer os temas lingüísticos pendentes enriba
da mesa e resolvelos é o encontro no que estamos a pensar pra setembro. É
importante que sexamos capaces de resolver os flecos pendentes pra poder
iniciar o proceso de desenvolvemento dos recursos lingüísticos dos que tantas
veces temos falado (base de datos terminolóxica, pootle e demais).

Estarei uns días fora, polo que seguramente tardarei algo en respostar.
Portaivos ben ;-)

Saúdos e apertas pra tod at s.

-- 
Xesús Manuel Benítez Baleato                 Coordenador
Centro de Referéncia e Servizos de Software Libre http://www.mancomun.org
Praza de Europa, nº 10A, 6ºB 15707  Santiago de Compostela (Galiza/ ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 957 867/ 881 999 113  <suso.baleato @ mancomun.org>
-------------- next part --------------
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE tmx SYSTEM "tmx14.dtd">
<tmx version="1.4">
<header
	 creationtool="crs|tools"
	 creationtoolversion="crs|software"
	 segtype="sentence"
	 o-tmf="xliff"
	 adminlang="en-US"
	 srclang="en-US"
	 datatype="PO"
	 creationdate="200806161706"
	 creationid="crs|localiza"
>

</header>

<body>
<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely. Peer does not support high-grade encryption.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel comunicar de modo seguro. O elemento do mesmo nivel non é compatíbel cunha codificación de grao alto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely. Peer requires high-grade encryption which is not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel comunicar de modo seguro. O elemento do mesmo nivel require unha codificación de grao alto que non é compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: Non hai algoritmos de codificación común.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to find the certificate or key necessary for authentication.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel localizar o certificado ou chave necesaria para a autenticación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely with peer: peers's certificate was rejected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O certificado do elemento do mesmo nivel foi rexeitado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The server has encountered bad data from the client.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor encontrou datos incorrectos do cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The client has encountered bad data from the server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O cliente encontrou datos incorrectos do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported certificate type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de certificado non compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer using unsupported version of security protocol.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elemento do mesmo nivel utilizando unha versión de protocolo de seguranza incompatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client authentication failed: private key in key database does not match public key in certificate database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na autenticación do cliente: A chave privada da base de datos de chaves non coincide coa chave pública da base de datos de certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server's certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O nome do dominio requirido non coincide co certificado do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel só é compatível coa versión 2 de SSL, que está localmente desactivada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record with an incorrect Message Authentication Code.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro cun código de autenticación da mensaxe incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL informa dun código incorrecto de autenticación da mensaxe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer cannot verify your certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non pode verificar o seu certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer rejected your certificate as revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL rexeitou o seu certificado como revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer rejected your certificate as expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL rexeitou o seu certificado como caducado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot connect: SSL is disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel conectar: SSL está desactivado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel conectar: O elemento do mesmo nivel de SSL está noutro dominio de FORTEZZA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An unknown SSL cipher suite has been requested.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitouse un paquete de codificación de SSL descoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No cipher suites are present and enabled in this program.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai paquetes de codificación que estean presentes e activados neste programa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record with bad block padding.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro cun enchemento de bloque incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro que execedía a lonxitude máxima permitida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL attempted to send a record that exceeded the maximum permissible length.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL tentou enviar un rexistro que exedía a lonxitude máxima permitida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Hello Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Client Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación co cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Server Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Certificate handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación co certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Server Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación co intercambio de chave do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Certificate Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación coa solicitude de certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Server Hello Done handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación realizado co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Certificate Verify handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación coa verificación do certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Client Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación co intercambio de chave de cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Finished handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicación concluído.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Change Cipher Spec record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de Change Cipher Spec.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Alert record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de alarma.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Handshake record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de estabelecemento de comunicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Application Data record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de datos de aplicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Hello Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Client Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación co cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Server Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Certificate handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación co certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Server Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación co intercambio de chave do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Certificate Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación coa solicitude de certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Server Hello Done handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Certificate Verify handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación coa verificación do certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Client Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación co intercambio de chave do cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Finished handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicación finalizado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Change Cipher Spec record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de Change Cipher Spec.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Alert record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de alarma.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Handshake record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de estabelecemento de comunicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Application Data record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de datos de aplicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record with an unknown content type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro cun tipo de contido descoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a handshake message with an unknown message type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe de estabelecemento de comunicación cun tipo de mensaxe descoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an alert record with an unknown alert description.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro de alerta cunha descrición de alerta descoñecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer has closed this connection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL pechou esta conexión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was not expecting a handshake message it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non estaba á espera de recibir unha mensaxe de estabelecemento de comunicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was unable to successfully decompress an SSL record it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu descomprimir correctamente o rexistro SSL recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu negociar un conxunto de parámetros de seguranza aceptábel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL rexeitou unha mensaxe de estabelecemento de comunicación co contido inaceptábel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer does not support certificates of the type it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non é compatíbel cos certificados do tipo recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer had some unspecified issue with the certificate it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL tiña algún problema inespecífico co certificado recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL experienced a failure of its random number generator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL experimentou un erro do seu xerador numérico aleatorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to digitally sign data required to verify your certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel asinar dixitalmente os datos requiridos para verificar o seu certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL was unable to extract the public key from the peer's certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL non conseguiu extraer a chave pública do certificado do elemento do mesmo nivel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unspecified failure while processing SSL Server Key Exchange handshake.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro non especificado ao procesar o estabelecemento de comunicación do intercambio de chave do servidor de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unspecified failure while processing SSL Client Key Exchange handshake.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro non especificado ao procesar a mensaxe de estabelecemento de comunicación do intercambio de chave de cliente de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulk data encryption algorithm failed in selected cipher suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do algoritmo de codificación masiva de datos no paquete de codificación seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulk data decryption algorithm failed in selected cipher suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do algoritmo de codificación masiva de datos no paquete de codificación seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attempt to write encrypted data to underlying socket failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na tentativa de escribir datos codificados para o socket subxacente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MD5 digest function failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro da función de resumo de MD5.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SHA-1 digest function failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro da función de resumo de SHA-1.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MAC computation failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de cálculo de MAC.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failure to create Symmetric Key context.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear o contexto de chave simétrica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failure to unwrap the Symmetric key in Client Key Exchange message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir a chave simétrica na mensaxe de intercambio de chave do cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server attempted to use domestic-grade public key with export cipher suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentativa do servidor de SSL para utilizar a chave pública de grao doméstico co paquete de codificación de exportación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS11 code failed to translate an IV into a param.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do código PKCS11 para traducir IV nun parámetro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to initialize the selected cipher suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao iniciar o paquete de codificación seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client failed to generate session keys for SSL session.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do cliente ao xerar chaves de sesión da sesión SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server has no key for the attempted key exchange algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor non ten chave para o algoritmo de intercambio de chave tentado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS#11 token was inserted or removed while operation was in progress.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave electrónica PKCS#11 inseriuse ou eliminouse mentres a operación estaba en proceso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No PKCS#11 token could be found to do a required operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel encontrar ningunha chave electrónica PKCS#11 para realizar a operción requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot communicate securely with peer: no common compression algorithm(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel comunicar de modo seguro co elemento do mesmo nivel: Non hai algoritmos de compresión comúns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel iniciar outro estabelecemento de comunicación de SSL até que conclúa o estabelecemento de comunicación actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Received incorrect handshakes hash values from peer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recibíronse valores hash de estabelecemento de comunicación incorrectos a partir do elemento do mesmo nivel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel utilizar o certificado fornecido co algoritmo de intercambio de chave seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No certificate authority is trusted for SSL client authentication.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai ningunha autoridade de certificado de confianza para a autenticación de cliente de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client's SSL session ID not found in server's session cache.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o ID da sesión SSL de cliente na caché da sesión do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer was unable to decrypt an SSL record it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non conseguiu descifrar un rexistro de SSL recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer received an SSL record that was longer than is permitted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel recibiu un rexistro de SSL que era máis longo do permitido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer does not recognize and trust the CA that issued your certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non recoñece nin confía na AC que emitiu o seu certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer received a valid certificate, but access was denied.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel recibiu un certificado válido, mais negouse o acceso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer could not decode an SSL handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non conseguiu descodificar unha mensaxe de estabelecemento de comunicación de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports failure of signature verification or key exchange.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa dun erro de verificación de sinatura ou de intercambio de chave.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa dunha negociación en disconformidade coas regulacións de exportación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports incompatible or unsupported protocol version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa dunha versión de protocolo non admitida ou incompatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server requires ciphers more secure than those supported by client.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor require códigos máis seguros que aqueles compatíbeis co cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports it experienced an internal error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa de que isto experimentou un erro interno.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer user canceled handshake.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O usuario do elemento do mesmo nivel cancelou o estabelemento de comunicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer does not permit renegotiation of SSL security parameters.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non permite a renegociación dos parámetros de seguranza de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL server cache not configured and not disabled for this socket.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caché do servidor SSL non configurada nin desactivada para este socket.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer does not support requested TLS hello extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non é compatíbel coa extensión de saúdo TLS requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer could not obtain your certificate from the supplied URL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu obter o seu certificado a partir do URL fornecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer has no certificate for the requested DNS name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non ten certificado para o nome DNS requirido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was unable to get an OCSP response for its certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu obter unha resposta OCSP para os seus certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer reported bad certificate hash value.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL informou dun valor hash de certificado incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An I/O error occurred during security authorization.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo un erro E/S durante a autorización de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library failure.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>erro da biblioteca de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: received bad data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: recibíronse datos incorrectos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: output length error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: erro de lonxitude de saída.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library has experienced an input length error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a biblioteca de seguranza experimentou un erro de lonxitude de entrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: invalid arguments.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: argumentos non válidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: invalid algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: algoritmo non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: invalid AVA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: AVA non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Improperly formatted time string.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cadea de tempo formatada incorrectamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: improperly formatted DER-encoded message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: mensaxe DER codificada formatada incorrectamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's certificate has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel ten unha sinatura válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's Certificate has expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel caducou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's Certificate has been revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel foi revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's Certificate issuer is not recognized.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O emisor do certificado do elemento do mesmo nivel non é recoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's public key is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave pública do elemento do mesmo nivel non é válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The security password entered is incorrect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal de seguranza introducido non é correcto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New password entered incorrectly. Please try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo contrasinal introducido incorrectamente. Tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: no nodelock.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: sen nodelock.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: bad database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: base de datos incorrecta.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: memory allocation failure.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: erro de atribución de memoria.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's certificate issuer has been marked as not trusted by the user.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O emisor do certificado do elemento do mesmo nivel foi marcado como non fiábel polo usuario.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's certificate has been marked as not trusted by the user.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel foi marcado como non fiábel polo usuario.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate already exists in your database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa existe na súa base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloaded certificate's name duplicates one already in your database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O nome do certificado descargado duplica un xa existente na súa base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error adding certificate to database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao engadir o certificado á base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error refiling the key for this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao encher de novo a chave deste certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The private key for this certificate cannot be found in key database</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave privada deste certificado non se pode encontrar na base de datos da chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate is valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado é válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate is not valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado non é válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cert Library: No Response</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bilioteca Cert: Sen resposta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do emisor do certificado caducou. Verifique a data e hora do sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CRL for the certificate's issuer has expired. Update it or check your system date and time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O CRL do emisor de certificados caducou. Actualice ou verifique a hora e data do seu sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CRL for the certificate's issuer has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O CRL do emisor de certificados ten unha sinatura non válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL has an invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL ten un formato incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate extension value is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O valor da extensión do certificado non é válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate extension not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensión do certificado non encontrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer certificate is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do emisor non é válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate path length constraint is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A restrición de lonxitude do camiño do certificado non é válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate usages field is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O campo de usos do certificado non é válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>**Internal ONLY module**</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>**Módulo ONLY interno**</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The key does not support the requested operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave non é compatíbel coa operación requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate contains unknown critical extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado contén unha extensión crítica descoñecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL is not later than the current one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL non é posterior á actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non codificado nin asinado: Aínda non ten un certificado de correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not encrypted: you do not have certificates for each of the recipients.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non codificado: Non ten certificados para cada un dos destinatarios.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot decrypt: you are not a recipient, or matching certificate and private key not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel descifrar: Non é un destinatario ou non se encontraron a chave privada e o certificado coincidente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot decrypt: key encryption algorithm does not match your certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel descifrar: O algoritmo de codificación da chave non coincide co seu certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signature verification failed: no signer found, too many signers found, or improper or corrupted data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de verificación da sinatura: Non se encontrou asinante, encontráronse demasiados asinantes ou datos danados ou incorrectos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported or unknown key algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Algoritmo de chave descoñecido ou incompatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot decrypt: encrypted using a disallowed algorithm or key size.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel descifrar: Cifrado utilizando un algoritmo ou tamaño de chave non permitido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fortezza card has not been properly initialized. Please remove it and return it to your issuer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O cartón de Fortezza non se iniciou correctamente. Elimíneo e devólvao ao seu emisor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Fortezza cards Found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron cartóns de Fortezza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Fortezza card selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se seleccionou ningún cartón de Fortezza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please select a personality to get more info on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione unha personalidade para obter máis información en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Personality not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningunha personalidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No more information on that Personality</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non máis información sobre esta personalidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Pin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pin non válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't initialize Fortezza personalities.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel iniciar as personalidades de Fortezza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No KRL for this site's certificate has been found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningún KRL deste certificado de sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The KRL for this site's certificate has expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caducou o KRL deste certificado de sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The KRL for this site's certificate has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O KRL deste certificado de sitio ten unha sinatura non válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The key for this site's certificate has been revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revogouse a chave deste certificado de sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New KRL has an invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O novo KRL ten un formato non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: need random data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: datos aleatorios necesarios.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: no security module can perform the requested operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: ningún módulo de seguranza pode executar a operación requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The security card or token does not exist, needs to be initialized, or has been removed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ou o cartón de seguranza ou chave electrónica non existe, ou necesita ser iniciado ou foi eliminado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: read-only database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: base de datos só de lectura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No slot or token was selected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se seleccionou ningunha rañura nin chave electrónica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A certificate with the same nickname already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa hai un certificado co mesmo alcume.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A key with the same nickname already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa hai unha chave co mesmo alcume.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>error while creating safe object</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>erro ao crear o obxecto seguro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>error while creating baggage object</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>erro ao crear o obxecto de equipaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't remove the principal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel eliminar o principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't delete the privilege</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel eliminar o privilexio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This principal doesn't have a certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este principal non ten un certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Required algorithm is not allowed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O algoritmo requirido non está permitido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error attempting to export certificates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao tentar exportar certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error attempting to import certificates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao tentar importar certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Decoding error. File not valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Erro de descodificación. Ficheiro non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. MAC non válido. Contrasinal incorrecto ou ficheiro danado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. MAC algorithm not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel importar. Algoritmo de MAC non compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Só son compatíbeis os modos de privacidade e a integridade do contrasinal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. File structure is corrupt.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. A estrutura do ficheiro está danada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Encryption algorithm not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Algoritmo de codificación non compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. File version not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Versión do ficheiro non compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Incorrect privacy password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Contrasinal de privacidade incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Same nickname already exists in database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Ese mesmo alcume xa existe na base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The user pressed cancel.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O usuario premeu Cancelar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not imported, already in database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non importado, xa está na base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Message not sent.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxe non enviada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate key usage inadequate for attempted operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso inadecuado da chave de certificado para a operación tentada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate type not approved for application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de certificado non aprobado para a aplicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address in signing certificate does not match address in message headers.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O enderezo do certificado de sinatura non coincide co enderezo das cabeceiras da mensaxe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Error attempting to import private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Erro ao tentar importar a chave de privacidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Error attempting to import certificate chain.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Erro ao tentar importar unha serie de certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Unable to locate certificate or key by nickname.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel exportar. Non foi posíbel localizar o certificado ou a chave polo alcume.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Private Key could not be located and exported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel exportar. Non foi posíbel localizar nin exportar a chave privada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Unable to write the export file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel exportar. Non foi posíbel editar o ficheiro de exportación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Unable to read the import file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel importar. Non foi posíbel ler o ficheiro de importación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Key database corrupt or deleted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel exportar. Base de datos da chave danada ou eliminada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to generate public/private key pair.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel xerar o par de chaves público/privado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password entered is invalid. Please pick a different one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal introducido non é válido. Seleccione un diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Old password entered incorrectly. Please try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal antigo introduciuse incorrectamente. Tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate nickname already in use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O alcume do certificado xa está a ser utilizado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer FORTEZZA chain has a non-FORTEZZA Certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A serie de FORTEZZA do elemento do mesmo nivel ten un certificado non FORTEZZA. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A sensitive key cannot be moved to the slot where it is needed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel mover unha chave importante para a rañura onde esta é necesaria.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid module name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do módulo incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid module path/filename</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro/camiño do módulo non válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to add module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel engadir o módulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to delete module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel eliminar o módulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New KRL is not later than the current one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O novo KRL non é posterior ao actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O novo CKL ten un emisor diferente ao CKL actual. Elimine o CKL actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Certifying Authority for this certificate is not permitted to issue a certificate with this name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A autoridade certificadora deste certificado non ten permitido emitir un certificado con este nome.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The key revocation list for this certificate is not yet valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogación desta chave aínda non é válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate revocation list for this certificate is not yet valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogación deste certificado aínda non é válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The requested certificate could not be found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel encontrar o certificado requirido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The signer's certificate could not be found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel encontrar o certificado do asinante.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The location for the certificate status server has invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A localización do servidor do estado do certificado ten un formato non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel descodificar completamente a resposta de OCSP; esta é dun tipo descoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server returned unexpected/invalid HTTP data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP devolveu datos HTTP non válidos/inesperados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server found the request to be corrupted or improperly formed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP encontrou a solicitude danada ou formada incorrectamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server experienced an internal error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP experimentou un erro interno.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server suggests trying again later.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP suxire tentar de novo máis tarde.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server requires a signature on this request.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP require unha sinatura nesta solicitude.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server has refused this request as unauthorized.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP rexeitou esta solicitude como non autorizada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server returned an unrecognizable status.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP devolveu un estado irrecoñecíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server has no status for the certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP non ten estado para o certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must enable OCSP before performing this operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Active OCSP antes de executar esta operación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must set the OCSP default responder before performing this operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Defina o dispositivo de resposta predefinido de OCSP antes de executar esta operación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The response from the OCSP server was corrupted or improperly formed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta do servidor de OCSP estaba danada ou incorrectamente formada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O asinante da resposta do OCSP non está autorizado para dar o estado deste certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP response is not yet valid (contains a date in the future).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta de OCSP aínda non é válida (contén unha data no futuro).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP response contains out-of-date information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta de OCSP contén información fóra de data.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CMS or PKCS #7 Digest was not found in signed message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o resumo de CMS ou PKCS #7 na mensaxe asinada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O tipo de mensaxe de CMS ou PKCS #7 non é compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #11 module could not be removed because it is still in use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel eliminar o módulo de PKCS #11 porque continúa a ser utilizado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not decode ASN.1 data. Specified template was invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel descodificar os datos ASN.1. O modelo especificado non era válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No matching CRL was found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningún CRL coincidente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are attempting to import a cert with the same issuer/serial as an existing cert, but that is not the same cert.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está a tentar importar un certificado coa mesma serie/emisor que un certificado existente, mais ese non é o mesmo certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NSS could not shutdown. Objects are still in use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel pechar NSS. Os obxectos aínda están a ser utilizados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DER-encoded message contained extra unused data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A mensaxe DER codificada contén datos adicionais sen utilizar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported elliptic curve.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Curva elíptica non compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported elliptic curve point form.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formulario de punto de curva elíptica non compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unrecognized Object Identifier.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador de obxecto non recoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid OCSP signing certificate in OCSP response.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de sinatura de OCSP non válido na resposta de OCSP.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate is revoked in issuer's certificate revocation list.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revogouse o certificado na lista de revogación de certificados do emisor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's OCSP responder reports certificate is revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O dispositivo de resposta de OCSP do emisor informa de que o certificado está revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's Certificate Revocation List has an unknown version number.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogación de certificados do emisor ten un número de versión descoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's V1 Certificate Revocation List has a critical extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogación dop certificado V1 do emisor ten unha extensión crítica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's V2 Certificate Revocation List has an unknown critical extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogación dop certificado V2 do emisor ten unha extensión crítica descoñecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown object type specified.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de obxecto descoñecido especificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #11 driver violates the spec in an incompatible way.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O controlador de PKCS #11 infrinxe a especificación dun modo incompatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No new slot event is available at this time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Neste momento, non hai ningún evento novo dispoñible.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CRL xa existe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NSS is not initialized.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>NSS non está iniciado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The operation failed because the PKCS#11 token is not logged in.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A operación fallou porque a chave electrónica de PKCS#11 non está rexistrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configured OCSP responder's certificate is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do dispositivo de resposta de OCSP configurado non é válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OCSP response has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta de OCSP ten unha sinatura inválida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authenticated by %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticado por %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter the master password for the %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal principal para o %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Builtin Roots Module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Módulo de raíces incorporadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozilla.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozilla.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PSM Internal Crypto Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos de cifrado internos de PSM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Generic Crypto Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos de cifrado xenéricos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Security Device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de seguranza de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PSM Internal Cryptographic Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos criptográficos internos de PSM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PSM Private Keys</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chaves privadas de PSM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Security Device (FIPS)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de seguranza de software (FIPS)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FIPS 140 Cryptographic, Key and Certificate Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos criptográficos de chaves e certificados FIPS 140</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Client Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado cliente SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado servidor SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server with Step-up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor SSL con ascenso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridade certificadora SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Signer Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de asinante de correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Recipient Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de destinatario de correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Protected Object Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante do obxecto protexido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante do obxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Import Cert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de importación de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Verifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificador AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status Responder Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de resposta de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Any Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Calquera autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>High Grade</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grao alto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Medium Grade</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grao medio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$s's %2$s ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID %2$s de %1$s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$s's %2$s ID #%3$d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID %2$s de %1$s número %3$d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Version 3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versión 3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serial Number</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Número de serie</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object Identifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador do obxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 MD2 With RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 MD2 con cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 MD5 With RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 MD5 con cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 SHA-512 With RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 SHA-512 con cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object Identifier (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador do obxecto (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NULL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>NULO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emisor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Relative Distinguished Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome relativo distinguido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attribute Type and Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo e valor do atributo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ST</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ST</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OU</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OU</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CN</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CN</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>UID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>UID</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DN</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>DN</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DC</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>DC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validity</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Before</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non anterior a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not After</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non posterior a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject Public Key Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Información da chave pública do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject Public Key Algorithm</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Algoritmo de chave pública do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Algorithm Identifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador do algoritmo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Algorithm Parameters</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parámetros do algoritmo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Modulus (%S bits):\n%S\nExponent (%S bits):\n%S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Módulos (%S bits):\n%S\nExpoñente (%S bits):\n%S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer Unique ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID único do emisor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject's Public Key</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave pública do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject Unique ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID único do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extensions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Extension Base URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL da base de extensión do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Revocation URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de revogación do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Authority Revocation URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de revogación de autoridade do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Renewal URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de renovación do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Authority Policy URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL da política da autoridade certificadora de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate SSL Server Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do servidor SSL do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Comment</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comentario do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Lost Password URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de contrasinal perdido de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NetscapeCertificate Renewal Time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hora de renovación do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AOL Screenname</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de pantalla de AOL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Subject Directory Attributes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atributos de directorio do asunto do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Subject Key ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID da chave do asunto do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Key Usage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso da chave certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Subject Alt Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome alternativo do asunto do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Issuer Alt Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome alternativo do emisor do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Basic Constraints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restricións básicas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Name Constraints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restricións de nome do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Distribution Points</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Puntos de distribución de CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Policies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Políticas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Policy Mappings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atribucións de políticas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Policy Constraints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restricións de políticas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Authority Key Identifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador da chave da autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extended Key Usage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso estendido da chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authority Information Access</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso á información de autoridade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.57 DSA Signature</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura DSA ANSI X9.57</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.57 DSA Signature with SHA1 Digest</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura DSA ANSI X9.57 con resumo SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 ECDSA Signature with SHA1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura ECDSA ANSI X9.62 con SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridade certificadora do correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Non-repudiation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non-rexeitamento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Encipherment</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado da chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Data Encipherment</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado de datos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acordo de chaves</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Critical</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crítico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Critical</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non-crítico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Signature Algorithm</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Algoritmo de asinamento do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Signature Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor da sinatura do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error: Unable to process extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro: Non é posíbel procesar a extensión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Is a Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É unha entidade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Is not a Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é unha entidade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maximum number of intermediate CAs: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Número máximo de AC intermedias: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>unlimited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ilimitado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>TLS Web Server Authentication</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticación TLS do servidor web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>TLS Web Client Authentication</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticación TLS do cliente web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Code Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Código asinado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E-mail protection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Protección de correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Time Stamping</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estampación de data</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OCSP Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura OCSP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Individual Code Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura individual de código Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Commercial Code Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura comercial de código Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Trust List Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura de lista de confianza de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Time Stamping</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estampación de data de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Server Gated Crypto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado de acceso ao servidor de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Encrypting File System</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sistema de cifrado de ficheiros de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft File Recovery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recuperación de ficheiros de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Windows Hardware Driver Verification</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificación do controlador de hardware de Microsoft Windows</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Qualified Subordination</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subordinación cualificada de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Key Recovery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recuperación de chave de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Document Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura de documentos de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Lifetime Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura de por vida de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Smart Card Logon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio de sesión do cartón intelixente de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Key Recovery Agent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axente de recuperación de chave de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Certificate Template Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do modelo de certificados de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Principal Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome principal de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft CA Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versión AC de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Domain GUID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>GUID do dominio de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Server Gated Crypto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado de acceso ao servidor Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E-Mail Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo de correo electrónico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DNS Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do DNS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.400 Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo X.400</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.500 Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome X.500</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>EDI Party Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome EDI party</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URI</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URI</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>IP Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo IP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Registered OID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OID rexistrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID de chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Verisign User Notices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisos de usuario de Verisign</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen utilizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Compromise</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compromiso de chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Compromise</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compromiso de AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Affiliation Changed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afiliación modificada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Superseded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reeditado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cessation of Operation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cesamento de operacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Hold</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado retido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OCSP</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OCSP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Issuers</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emisores da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certification Practice Statement pointer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Punteiro de confirmación da práctica da certificación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extended Validation (EV) SSL Server Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado do servidor SSL de validación estendida (EV)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Notice</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Logotype</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Logotipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Elliptic Curve Public Key</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave pública de curva elíptica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X9.62 ECDSA Signature with SHA1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura X9.62 ECDSA con SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime192v1 (aka secp192r1, NIST P-192)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica prime192v1 (aka secp192r1, NIST P-192)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime192v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica prime192v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime192v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica prime192v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime239v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica prime239v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime239v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica prime239v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime239v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica prime239v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime256v1 (aka secp256r1, NIST P-256)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica prime256v1 (aka secp256r1, NIST P-256)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp112r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp112r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp112r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp112r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp128r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp128r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp128r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp128r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp160k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp160k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp160r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp160r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp160r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp160r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp192k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp192k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp224k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp224k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp224r1 (aka NIST P-224)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp224r1 (aka NIST P-224)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp256k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp256k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp384r1 (aka NIST P-384)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp384r1 (aka NIST P-384)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp521r1 (aka NIST P-521)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica secp521r1 (aka NIST P-521)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb163v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb163v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb163v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb163v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb163v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb163v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb176v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb176v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb191v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb191v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb191v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb191v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb191v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb191v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb191v4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2onb191v4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb191v5</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2onb191v5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb208w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb208w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb239v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb239v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb239v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb239v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb239v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb239v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb239v4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2onb239v4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb239v5</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2onb239v5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb272w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb272w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb304w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb304w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb359v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb359v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb368w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2pnb368w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb431r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva elíptica c2tnb431r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect113r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect113r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect113r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect113r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect131r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect131r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect131r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect131r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect163k1 (aka NIST K-163)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect163k1 (aka NIST K-163)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect163r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect163r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect163r2 (aka NIST B-163)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect163r2 (aka NIST B-163)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect193r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect193r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect193r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect193r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect233k1 (aka NIST K-233)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect233k1 (aka NIST K-233)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect233r1 (aka NIST B-233)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect233r1 (aka NIST B-233)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect239k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect239k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect283k1 (aka NIST K-283)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect283k1 (aka NIST K-283)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect283r1 (aka NIST B-283)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect283r1 (aka NIST B-283)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect409k1 (aka NIST K-409)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect409k1 (aka NIST K-409)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect409r1 (aka NIST B-409)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect409r1 (aka NIST B-409)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect571k1 (aka NIST K-571)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect571k1 (aka NIST K-571)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect571r1 (aka NIST B-571)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva elíptica sect571r1 (aka NIST B-571)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size: %S Bytes / %S Bits</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño: %S Bytes / %S Bits</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cliente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Step-up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ascenso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL CA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC de SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sign</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encrypt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importación de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Verifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificador AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status Responder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de resposta de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>true</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>VERDADEIRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>false</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>FALSO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The password entered was incorrect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal introducido é incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully backed up your security certificate(s) and private key(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fíxose unha copia de seguranza dos certificados de seguranza e chaves privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully restored your security certificate(s) and private key(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restauráronse correctamente os certificados de seguranza e chaves privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not decode PKCS #12 file. Perhaps the password you entered was incorrect?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel descodificar o ficheiro de PKCS #12. É posíbel que o contrasinal que introduciu fose incorrecto?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been corrupted, or the password you entered was incorrect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao descodificar o ficheiro. Non está en formato PKCS #12, foi danado, ou ben o contrasinal que introduciu era incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to restore the PKCS #12 file for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao restaurar o ficheiro PKCS #12 por motivos descoñecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to create the PKCS #12 backup file for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear o ficheiro de copia de seguranza de PKCS #12 por motivos descoñecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The PKCS #12 operation failed for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A operación PKCS #12 fallou por motivos descoñecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>It is not possible to back up certificates from a hardware security device such as a smart card.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel facer copias de seguranza de certificados a partir de dispositivos de seguranza hardware como, por exemplo, un cartón intelixente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate and private key already exist on the security device.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado e a chave privada xa existen no dispositivo de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to install this security module?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de desexar instalar este módulo de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module Name: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do módulo: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camiño: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A new security module has been installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalouse un novo módulo de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Module already exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O módulo de seguranza xa existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete this security module?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de desexar eliminar este módulo de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Internal security module successfully deleted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminouse con éxito o módulo interno de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>External security module successfully deleted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminouse con éxito o módulo externo de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You should make a password-protected backup copy of your new security certificate and its associated private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Debería facer unha copia de seguranza protexida con contrasinal do novo certificado de seguranza e da chave privada asociada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you ever lose access to your private key by forgetting your personal security password, or by experiencing file corruption, you can restore this private key and certificate from this backup copy.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se algunha vez perde o acceso á súa chave privada ao esquecer o seu contrasinal persoal de seguranza ou ao experimentar danos de ficheiros, pode restaurar esta chave privada e certificado dunha copia de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To make a copy, click OK. If possible, you should save your backup copy on a floppy disk that you keep in a safe location.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para facer unha copia, prema Aceptar. Se é posíbel, gárdea nun disquete nun lugar seguro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Unknown Issuer)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Emisor descoñecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Unknown Organization)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Organización descoñecida)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S = %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S = %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't connect securely because the SSL protocol has been disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel conectarse de modo seguro porque se desactivou o protocolo SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel conectarse de modo seguro porque o sitio utiliza unha versión máis antiga e insegura do protocolo SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information:\n\nYour certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recibiu un certificado non válido. Contacte co administrador do servidor ou co correo electrónico correspondente e fornézalles a seguinte información:\n\nO seu certificado contén o mesmo número de serie que outro certificado emitido pola autoridade certificadora. Obteña un certificado que conteña un número de serie único.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An error occurred during a connection to %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo un erro durante unha conexión con %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S uses an invalid security certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S utiliza un certificado de seguranza non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because it is self signed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é fiábel porque está autoasinado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é fiábel porque o certificado emisor é descoñecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because it was issued by an invalid CA certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é fiábel porque foi emitido por un certificado AC non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because the issuer certificate is not trusted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é fiábel porque o certificado emisor non é de confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because the issuer certificate has expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é fiábel porque o certificado emisor caducou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate does not come from a trusted source.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non procede dunha fonte fiábel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not valid for the name %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é válido para o nome %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is only valid for &amp;lt;a id=&amp;quot;cert_domain_link&amp;quot; title=&amp;quot;%1$S&amp;quot;&amp;gt;%1$S&amp;lt;/a&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado só é válido para &amp;lt;a id=&amp;quot;cert_domain_link&amp;quot; title=&amp;quot;%1$S&amp;quot;&amp;gt;%1$S&amp;lt;/a&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is only valid for the following names:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado só é válido para os seguintes nomes:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not valid for any server names.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é válido para ningún nome do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate expired on %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado caducou o %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate will not be valid until %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non será válido até %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Error code: %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Código de erro: %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued by:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Valid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>from</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>até</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Purposes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalidades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stored in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacenado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Imported Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado importado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application cannot import the Certificate Revocation List (CRL).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicación non pode importar a Lista de revogación de certificado (CRL).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A more recent version of this CRL is available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai unha versión máis recente desta CRL dispoñíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL has an invalid Signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A CRL ten unha sinatura incorrecta.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL has an invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL ten un formato incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL is older than the current one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL é anterior á actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CRL is not yet valid. You might want to check your system clock.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A CRL aínda non é válida. Verifique o reloxo do seu sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download of the CRL failed due to Network problems.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A descarga da CRL fallou por problemas coa rede.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Importing CRL to local Database. Error Code: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao importar a CRL para a base de datos local. Código de erro: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please ask your system administrator for assistance.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicite axuda ao administrador do sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not initialize the application's security component. The most likely cause is problems with files in your application's profile directory. Please check that this directory has no read/write restrictions and your hard disk is not full or close to full. It is recommended that you exit the application and fix the problem. If you continue to use this session, you might see incorrect application behaviour when accessing security features.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel iniciar o compoñente de seguranza da aplicación. O máis probábel é que se deba a algún problema relacionado cos ficheiros do directorio do seu perfil de aplicacións. Verifique que este directorio non teña restricións de lectura/escrita e que o seu disco ríxido non estea cheo ou case cheo. É recomendábel que saia da aplicación e corrixa o problema. Se continúa nesta sesión, é posíbel que observe un comportamento incorrecto ao acceder ás funcionalidades de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The operation can not be completed because of an internal failure. A secure network communication has not been cleaned up correctly.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel concluír a operación porque houbo un erro interno. Non se limpou correctamente unha comunicación de rede segura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This operation is impossible at the current time. Please complete the operation that requests your attention in one of the other open windows.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta operación é imposíbel neste momento. Conclúaa nunha das outras xanelas abertas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Expired&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Caducado&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Revoked&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Revogado&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Not Trusted&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Non fiábel&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Issuer Not Trusted&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Emisor non fiábel&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Issuer Unknown&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Emisor descoñecido&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Invalid CA&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;AC non válida&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Unknown&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Descoñecida&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your Cert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O seu certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA (Certificate Authority)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC (Autoridade Certificadora)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer S/MIME</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S/MIME do elemento do mesmo nivel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descoñecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no nickname)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen alcume)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no email address)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen enderezo de correo electrónico)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(expired)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(caducado)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(not yet valid)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(aínda non válido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate is already installed as a certificate authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa está instalado como autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is not a certificate authority certificate, so it can't be imported into the certificate authority list.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Isto non é un certificado dunha autoridade certificadora, polo que non se pode importar á lista de autoridades certificadoras.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can't be verified and will not be imported. The certificate issuer might be unknown or untrusted, the certificate might have expired or been revoked, or the certificate might not have been approved.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel verificar este certificado e non se importará. Ou o emisor do certificado é descoñecido ou non fiábel, ou ben o certificado está caducado, revogado ou aprobado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This personal certificate can't be installed because you do not own the corresponding private key which was created when the certificate was requested.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado persoal non se pode instalar porque non ten a correspondente clave privada, que foi creada cando se solicitou o certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your personal certificate has been installed. You should keep a backup copy of this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalouse o seu certificado persoal. Manteña unha copia de seguranza do mesmo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Unknown)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Descoñecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Not Stored)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Non almacenado)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permanent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permanente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Temporary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Temporalmente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested an encrypted page that contains some unencrypted information. Information that you see or enter on this page could easily be read by a third party.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou unha páxina cifrada que contén información non cifrada. A información vista ou introducida nesta páxina pode ser facilmente lida por terceiras persoas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to leave an encrypted page. Information you send or receive from now on could easily be read by a third party.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está a punto de saír dunha páxina cifrada. A información que envíe ou reciba desde agora pode ser facilmente lida por terceiras persoas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested an encrypted page. The web site has identified itself correctly, and information you see or enter on this page can't easily be read by a third party.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou unha páxina cifrada. O sitio web autoidentificouse correctamente, e a información vista ou introducida nesta páxina non pode ser facilmente lida por terceiras persoas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested a page that uses low-grade encryption. The web site has identified itself correctly, but information you see or enter on this page could be read by a third party. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou unha páxina que utiliza cifrado de grao baixo. O sitio web autoidentificouse correctamente, mais a información vista ou introducida nesta páxina pode ser lida por terceiras persoas. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Although this page is encrypted, the information you have entered is to be sent over an unencrypted connection and could easily be read by a third party.##Are you sure you want to continue sending this information?##</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aínda que esta páxina está cifrada, a información que introduciu enviarase por unha conexión non cifrada e podería ser lida con facilidade por terceiras persoas.##Ten a certeza de desexar continuar a enviar esta información?##</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The information you have entered is to be sent over an unencrypted connection and could easily be read by a third party.##Are you sure you want to continue sending this information?##</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A información que introduciu enviarase por unha conexión non cifrada e podería ser lida por terceiras persoas.##Ten a certeza de desexar continuar a enviar esta información?##</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I'm about to view an encrypted page that contains some unencrypted information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando estea a punto de ver unha páxina cifrada que conteña información non cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I leave an encrypted page for one that isn't encrypted. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme se saio dunha páxina cifrada para entrar noutra que non estea cifrada. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I am about to view an encrypted page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando estea a punto de ver unha páxina cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I am about to view a page that uses low-grade encryption.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando estea a punto de ver unha páxina que utilice cifrado de baixa potencia.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I submit information that's not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando envíe información que non estea cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Displays security information about the current page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostra a información de seguranza da páxina actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning: Contains unauthenticated content</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Inclúe contido non autenticado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Continue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface, enhanced security features including protection from online identity theft, and integrated search let you get the most out of the web.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName ofrece seguranza e exploración web fácil. Unha interface de usuario familiar, funcionalidades de seguranza melloradas incluíndo protección contra a suplantación de identidade en liña e unha busca integrada que permite obter o maior rendemento da web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Optional Components</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller compoñentes opcionais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose which features of $BrandShortName you want to install.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller que funcionalidades de $BrandShortName desexa instalar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Optional Components:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compoñentes opcionais:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DOM Inspector</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inspector DOM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Inspects the structure and properties of a window and its contents.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Examina a estrutura e as propiedades dunha xanela e do seu contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName &amp;Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Opcións de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName &amp;Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Modo de seguranza de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose setup options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller opcións de configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Use $BrandShortName as my default web browser</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Utilizar $BrandShortName como explorador web predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Up Shortcuts</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurar atallos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Program Icons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear iconas de programa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Summary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resumo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ready to start installing $BrandShortName</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pronto para iniciar a instalación de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be installed to the following location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName instalarase na seguinte localización:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A restart of your computer may be required to complete the installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É necesario que reinicie o computador para concluír a instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A restart of your computer may be required to complete the uninstall.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É necesario que reinicie o computador para concluír a desinstalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be set as your default web browser.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName estabelecerase como o explorador predefinido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Install to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Instalar para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Tell us what you thought of $BrandShortName</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Díganos que pensa de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Launch $BrandShortName now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Iniciar $BrandShortName agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName must be closed to proceed with the installation.\n\nClick &amp;quot;OK&amp;quot; to exit $BrandShortName automatically and continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName debe pecharse para realizar a instalación.\n\nPrema Aceptar para saír de $BrandShortName automaticamente e continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create icons for $BrandShortName:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear iconas para $BrandShortName:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>On my &amp;Desktop</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No meu &amp;Escritorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>In my &amp;Start Menu Programs folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No cartafol &amp;Programas do menú de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>In my &amp;Quick Launch bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Na barra de &amp;Inicio rápido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName must be closed to proceed with the installation.\n\nPlease close $BrandShortName to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName debe pecharse para realizar a instalación.\n\nPeche $BrandShortName para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName must be closed to proceed with the uninstall.\n\nPlease close $BrandShortName to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName debe pecharse para realizar a desinstalación.\n\nPeche $BrandShortName para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName is already running.\n\nPlease close $BrandShortName prior to launching the version you have just installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName xa está a ser executado.\n\nPeche $BrandShortName antes de iniciar a versión que xa ten instalada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You don't have access to write to the installation directory.\n\nClick OK to select a different directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ten permiso de acceso para escribir no directorio de instalación.\n\nPrema Aceptar para seleccionar outro directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You don't have sufficient disk space to install to this location.\n\nClick OK to select a different location.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai suficiente espazo en disco para instalar nesta localización.\n\nPrema Aceptar para seleccionar outra localización.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sorry, $BrandShortName can't be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinUnsupportedVer} or newer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel instalar $BrandShortName. Esta versión de $BrandShortName require ${MinUnsupportedVer} ou outras máis recentes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of $BrandShortName. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie o computador para concluír a desintalación anterior de $BrandShortName. Desexa reiniciar agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of $BrandShortName. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie o computador para concluír unha actualización anterior de $BrandShortName. Desexa reiniciar agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error creating directory:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear o directorio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Cancel to stop the installation or\nRetry to try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Cancelar para parar a instalación ou\nTentar de novo para tentalo outra vez.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall $BrandFullName</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar $BrandFullName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove $BrandFullName from your computer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar $BrandFullName do computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be uninstalled from the following location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName desinstalarase da seguinte localización:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Uninstall to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Desinstalar para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Remove my $BrandShortName personal data and customizations</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Eliminar os datos persoais e as personalizacións de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will permanently remove your bookmarks, saved passwords, cookies and customizations. You may wish to keep this information if you plan on installing another version of $BrandShortName in the future.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Isto eliminará permanentemente os seus marcadores, os contrasinais gardados, as cookies e as personalizacións. Manteña esta información se ten pensado instalar outra versión de $BrandShortName no futuro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking existing installation?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando a instalación existente?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing $BrandShortName?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando $BrandShortName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Language Files (${AB_CD})?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando os ficheiros de idioma (${AB_CD})?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Optional Components?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando os compoñentes opcionais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling $BrandShortName?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando $BrandShortName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A Little Housekeeping?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unha pequena limpeza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose the type of setup you prefer, then click Next.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o tipo de configuración que prefire e, a seguir, prema Seguinte.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be installed with the most common options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName instalarase coa maioría das opcións comúns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Standard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Estándar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be installed with all available options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName instalarase con todas as opcións dispoñíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C&amp;omplete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C&amp;ompletar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You may choose individual options to be installed. Recommended for experienced users.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para instalalo pode escoller opcións individuais. Recomendado para usuarios experimentados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Custom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Personalizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the $BrandFullNameDA Setup Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido(a) ao asistente de instalación de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este asistente guiarao na instalación de $BrandFullNameDA.\n\nRecoméndase que peche as demais aplicacións antes de comezar. Desta forma actualizaranse os ficheiros relevantes do sistema sen ter que reiniciar o computador.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please review the license terms before installing $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revise os termos da licenza antes de instalar $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press Page Down to see the rest of the agreement.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Avanzar páxina para ver o resto do contrato.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you accept the terms of the agreement, click the check box below. You must accept the agreement to install $BrandFullNameDA. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se acepta os termos do contrato, marque a caixa de verificación. Para instalar $BrandFullNameDA é necesario aceptar o contrato. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you accept the terms of the agreement, select the first option below. You must accept the agreement to install $BrandFullNameDA. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se acepta os termos do contrato, seleccione a primeira opción. Para instalar $BrandFullNameDA é necesario aceptar o contrato. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Components</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller compoñentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose which features of $BrandFullNameDA you want to install.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla que funcionalidades de $BrandFullNameDA desexa instalar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Description</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrición</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Position your mouse over a component to see its description.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitúe o rato sobre un compoñente para ver a súa descrición.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Install Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla a localización de instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose the folder in which to install $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o cartafol para instalar $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait while $BrandFullNameDA is being installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espere se instala $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installation Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup was completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installation Aborted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación interrompida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup was not completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación non finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Finish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Finalizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completing the $BrandFullNameDA Setup Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizando o asistente de instalación de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullNameDA has been installed on your computer.\n\nClick Finish to close this wizard.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandFullNameDA instalouse no computador.\n\nPrema Finalizar para pechar este asistente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted in order to complete the installation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É necesario reiniciar o computador para concluír a instalación de $BrandFullNameDA. Desexa reinicialo agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reboot now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I want to manually reboot later</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexo reiniciar manualmente máis tarde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Start Menu Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o cartafol do menú Inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Start Menu folder for the $BrandFullNameDA shortcuts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un cartafol do menú Inicio para os atallos de $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione o cartafol do menú Inicio en que desexa crear os atallos do programa. Tamén pode introducir un nome para crear un cartafol.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to quit $BrandFullName Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer saír da instalación de $BrandFullName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the $BrandFullNameDA Uninstall Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido(a) ao asistente de desinstalación de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This wizard will guide you through the uninstallation of $BrandFullNameDA.\n\nBefore starting the uninstallation, make sure $BrandFullNameDA is not running.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este asistente guiarao na desinstalación de $BrandFullNameDA.\n\nAntes de iniciar a desinstalación, asegúrese de que $BrandFullNameDA non está a ser executado.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove $BrandFullNameDA from your computer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar $BrandFullNameDA do computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait while $BrandFullNameDA is being uninstalled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espere mentres se desinstala $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstallation Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalación concluída</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall was completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A desinstalación finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstallation Aborted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalación interrompida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall was not completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A desinstalación non finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completing the $BrandFullNameDA Uninstall Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizando o asistente de desinstalación de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullNameDA has been uninstalled from your computer.\n\nClick Finish to close this wizard.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandFullNameDA desinstalouse do computador.\n\nPrema Finalizar para pechar este asistente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted in order to complete the uninstallation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É necesario reiniciar o computador para concluír a desinstalación de $BrandFullNameDA. Desexa reinicialo agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to quit $BrandFullName Uninstall?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer saír da desinstalación de $BrandFullName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullName Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación de $BrandFullName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullName Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalación de $BrandFullName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt; &amp;Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt; &amp;Anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Next &amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Seguinte &amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I &amp;accept the terms in the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I &amp;do not accept the terms in the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Desinstalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Close</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Pechar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B&amp;rowse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E&amp;xplorar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show &amp;details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar &amp;detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Next to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Seguinte para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Install to start the installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Instalar para iniciar a instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Uninstall to start the uninstallation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Desinstalar para iniciar a desinstalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please review the license agreement before installing $BrandFullNameDA. If you accept all terms of the agreement, select the first option below. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revise o contrato de licenza antes de instalar $BrandFullNameDA. Se acepta todos os termos do contrato, seleccione a primeira opción. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marque os compoñentes que desexa instalar e desmarque os que non desexa instalar. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select components to install:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione os compoñentes para instalar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup will install $BrandFullNameDA in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación instalará $BrandFullNameDA no seguinte cartafol. Para instalalo noutro cartafol prema Explorar e seleccióneo. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Destination Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol de destino</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select the folder to install $BrandFullNameDA in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione o cartafol para instalar $BrandFullNameDA en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Space available: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Espazo dispoñíbel: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Space required: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Espazo requirido: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullNameDA will be uninstalled from the following folder. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandFullNameDA desinstalarase do seguinte cartafol. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir o ficheiro : \r\n\r\n$0\r\n\r\nPrema Abortar para parar a instalación,\r\nTentar de novo para tentar novamente ou\r\nIgnorar para ignorar este ficheiro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try again, or\r\nCancel to stop the installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir o ficheiro para escribir: \r\n\r\n$0\r\n\r\nPrema Tentar de novo para tentar novamente ou\r\nCancelar para parar a instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Can't write: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Non é posible gardar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao copiar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Copy to &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Copiar en &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Registering: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Rexistrando: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Unregistering: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Anulando rexistro: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Could not find symbol: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Non foi posible localizar o símbolo: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Could not load: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Non foi posible cargar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Create folder: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Crear cartafol: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Create shortcut: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Crear atallo: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Created uninstaller: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Desinstalador creado: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Delete file: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Eliminar ficheiro: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Delete on reboot: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Eliminar ao reiniciar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Error creating shortcut: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Erro ao crear o atallo: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Error creating: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Erro ao crear: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error decompressing data! Corrupted installer?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao descomprimir datos. Posíbel erro no instalador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error registering DLL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao rexistrar DLL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;ExecShell: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;ExecShell: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Execute: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Executar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Extract: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Extraer: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Extract: error writing to file &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Extraer: erro ao gardar no ficheiro &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installer corrupted: invalid opcode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalador danado: opcode non válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;No OLE for: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Ningún OLE para: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Output folder: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Cartafol de saída: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Remove folder: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Eliminar cartafol: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Rename on reboot: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Renomear ao reiniciar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Rename: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Renomear: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Skipped: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Ignorado: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Details To Clipboard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar detalles no portapapeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Log install process</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistrar proceso de instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>K</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MS Sans Serif</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MS Sans Serif</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> is a partial list CHAR_SETS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> is a partial list CHAR_SETS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> ANSI_CHARSET = 0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> ANSI_CHARSET = 0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> DEFAULT_CHARSET = 1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> DEFAULT_CHARSET = 1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> SYMBOL_CHARSET = 2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> SYMBOL_CHARSET = 2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> SHIFTJIS_CHARSET = 128</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> SHIFTJIS_CHARSET = 128</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> GB2312_CHARSET = 134</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> GB2312_CHARSET = 134</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> HANGEUL_CHARSET = 129</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> HANGEUL_CHARSET = 129</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> CHINESEBIG5_CHARSET = 136</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> CHINESEBIG5_CHARSET = 136</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> OEM_CHARSET 255</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> OEM_CHARSET 255</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trebuchet MS Bold</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Trebuchet MS Bold</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> title text &amp;quot;Welcome to Mozilla Thunderbird&amp;quot; is too large to fit on the screen with a 14 pt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> title text &amp;quot;Welcome to Mozilla Thunderbird&amp;quot; is too large to fit on the screen with a 14 pt</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> For now, use a 12 pt font to prevent the text from getting clipped because it is too big.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> For now, use a 12 pt font to prevent the text from getting clipped because it is too big.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> is a partial list font weight</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> is a partial list font weight</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> FW_NORMAL = 400</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> FW_NORMAL = 400</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> FW_BOLD = 700</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> FW_BOLD = 700</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;OK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Aceptar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Cancel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Cancelar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Ignore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Ignorar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To configure a Proxy server for this download, click the Connection? button. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para configurar un servidor proxy para esta descarga, prema o botón Conexión? </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Connection?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Conexión?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proxy Settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración proxy:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Proxy Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Configuración proxy</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Port:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Porto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User id:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Id de usuario:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un directorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Directories:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Directorios:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dri&amp;ves:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unida&amp;des:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remaining:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restante:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To Path:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No camiño:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Accept</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Aceptar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Decline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Rexeitar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Program Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol de &amp;programa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E&amp;xisting Folders:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafoles e&amp;xistentes:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has finished copying files to your computer. Before you can use $ProductNameInternal$, you must restart Windows or your computer. Choose one of the following options and click OK to finish setup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O programa de instalación finalizou a copia de ficheiros no computador. Antes de poder utilizar $ProductNameInternal$ reinicie Windows ou o computador. Escolla unha das seguintes opcións e prema Aceptar para finalizar a instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes, I want to restart my computer now.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si, desexo reiniciar o computador agora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No, I will restart my computer later.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non, desexo reiniciar o computador máis tarde.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Additional Components:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compoñentes &amp;adicionais:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Total download size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño total da descarga:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Space Available:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispoñibilidade de espazo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C&amp;omponents:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C&amp;ompoñentes:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Folder to install $ProductName$ into:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un cartafol para instalar $ProductName$ en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Size: %u KB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño da descarga: %u KB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current Settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración actual:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>?to the following location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?na seguinte localización:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>- %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>- %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s, and:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s, e:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Delete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Eliminar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Continue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Skip</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Ignorar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Re&amp;ad Me</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lé&amp;eme</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Resume</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Retomar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unchecked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen marcar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extracting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extraendo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not create %s dialog.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel crear %s caixa de diálogo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de %s.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File not found: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetSystemDirectory() failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetSystemDirectory().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetWindowsDirectory() failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetWindowsDirectory().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exit Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír da configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have not finished installing $ProductName$. If you exit Setup now, $ProductName$ will not be installed. Are you sure you want to cancel Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non finalizou a instalación de $ProductName$. Se sae agora do programa de instalación, $ProductName$ non será instalado. Ten a certeza de querer cancelar a instalación?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restarting Windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciando Windows</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetProcAddress() of %s failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetProcAddress() de %s.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>WritePrivateProfileString() failed for file %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de WritePrivateProfileString() para o ficheiro %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait while Setup retrieves its configuration script from the web? </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espere mentres o programa de instalación recupera o seu script de configuración da web? </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup was unable to create the TEMP directory: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación non foi capaz de crear o directorio TEMP: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not determine available disk space for: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel determinar o espazo dispoñíbel no disco para: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disk space check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificación do espazo en disco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has detected insufficient disk space to continue with installation on %s for the path: %sRequired: %sAvailable: %sClick Retry if more disk space has been made available, or click Cancel to cancel Setup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A Instalación detectou que non hai suficiente espazo no disco para continuar coa instalación en %s para o camiño: %sRequirido: %sDispoñíbel: %sPrema Tentar de novo se agora hai máis espazo dispoñíbel no disco ou Cancelar para cancelar a Instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has detected insufficient disk space to continue with installation process on %s for the path: %sRequired: %sAvailable: %sClick OK to go back and choose a different destination path.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A Instalación detectou que non hai suficiente espazo no disco para continuar co proceso de instalación en %s para o camiño: %sRequirido: %sDispoñíbel: %sPrema Aceptar para volver atrás e escoller outro camiño de destino.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not create folder: %sMake sure you have access to create the folder.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel crear o cartafol: %sAsegúrese de ter acceso para crealo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductNameInternal$ Setup Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de instalación de $ProductNameInternal$</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File count:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contaxe de ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Filename:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preparing Install, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preparando a instalación, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configuring %s, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurando %s, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error occurred during installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro durante a instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductName$ can only run on Windows 95 or newer. Setup will now exit. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$ProductName$ só se pode executar en Windows 95 ou en versións máis recentes. A instalación non continuará. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductName$ Setup - Install Progress</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Programa de instalación de $ProductName$ - Progreso da instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preparing file: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preparando ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Currently installing %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copying file: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiando ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Message</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attention</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atención</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following directory does not exist:%sWould you like to create it?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O seguinte directorio non existe:%sDesexa crealo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Directory?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear directorio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Program folder name entered.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduciuse un nome de cartafol de programa non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid path entered.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduciuse un camiño non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup Type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de configuración:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selected Components:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compoñentes seleccionados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Destination Directory:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Directorio de destino:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Program Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol de programa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting destination directory to be able to upgrade, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminando o directorio de destino para poder actualizar, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Site:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio de descarga:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save downloaded and Setup program files to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar os ficheiros do programa de instalación e os descargados en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Initializing Setup, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando a instalación, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación de %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetVersionEx() failed!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetVersionEx()</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Usage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extracting %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extraendo %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launching Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando a instalación?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to write file %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel gardar o ficheiro %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Out of memory!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen memoria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not load %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel cargar %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not load string resource ID %d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel cargar o ID %d de recurso de cadea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Null pointer encountered.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontrouse un punteiro non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Memory allocation error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de atribución de memoria.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has detected that %s (%s) is still running. Click OK to quit %s and proceed with installation. Alternatively, use the Windows Task Manager to quit %s, and then click OK to continue with installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O programa de instalación detectou que %s (%s) continúa en execución. Prema Aceptar para saír de %s e proceder coa instalación. Tamén pode utilizar o Xestor de tarefas de Windows para saír de %s e, a seguir, premer Aceptar para continuar coa instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup will now exit. Setup could not continue because %s (%s) is still running. Try manually quitting %s using Windows Task Manager, and then run Setup again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación vai pecharse. Non foi posíbel finalizar porque %s (%s) continúa en execución. Tente saír manualmente de %s utilizando o Xestor de tarefas de Windows e, a seguir, execute a instalación de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductName$ cannot be installed into a folder that is inside the Windows folder. Please choose a different folder.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel instalar $ProductName$ nun cartafol que estea dentro do cartafol Windows. Escolla outro cartafol.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 45em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 45em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Only install add-ons from authors whom you trust.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar unicamente complementos de autores de confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malicious software can damage your computer or violate your privacy.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O software malicioso pode resultar prexudicial para o computador ou violar a súa intimidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Author not verified)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Autor non verificado)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have asked to install the following %S items:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitóuselle a instalación dos seguintes %S elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have asked to install the following item:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitóuselle a instalación do seguinte elemento:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Installation is complete. You will have to restart %S for changes to take effect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación de software finalizou. Terá que reiniciar %S para que entren en vigor as modificacións.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Installing Item</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao instalar o elemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>General Notification</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso xeral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configuration Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel abrir o ficheiro de configuración. Contacte co administrador do sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AutoConfig Alert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso de configuración automática</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape.cfg/Non foi posíbel realizar a configuración automática. Contacte co administrador do sistema. \n Erro: fallou %S:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electrónico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter your email address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu correo electrónico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Submitted Crash Reports</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informes de erro enviados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID do informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Date Submitted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data de envío</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No crash reports have been submitted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se enviou ningún informe de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This application has not been configured to display crash reports. The preference &amp;lt;code&amp;gt;breakpad.reportURL&amp;lt;/code&amp;gt; must be set.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicación non está configurada para mostrar informes de erro. Seleccione a preferencia &amp;lt;code&amp;gt;breakpad.reportURL&amp;lt;/code&amp;gt;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Reports</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar informes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will delete all reports and cannot be undone.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta acción eliminará todos os informes de forma irreversíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Crash Reporter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informador de erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s Crash Reporter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informador de erros de %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application had problem and crashed.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro e a aplicación fallou.\n\nO informador de erros non pode enviar un informe sobre o fallo.\n\nDetalles: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s had a problem and crashed.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s tivo un problema e fallou.\n\nO informador de erros non pode enviar un informe sobre o fallo.\n\nDetalles: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>We're Sorry</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desculpe as molestias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s had a problem and crashed.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s tivo un problema e fallou.\n\nSe envía un informe de erro axudará a diagnosticar e solucionar o problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This application is run after a crash to report the problem to the application vendor. It should not be run directly.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta aplicación execútase para informar o fornecedor do produto cando se produce un fallo. Non debería executarse directamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Contents</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido do informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add a comment (comments are publicly visible)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un comentario (os comentarios son visíbeis publicamente)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este informe tamén contén información técnica acerca do estado da aplicación no momento do fallo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell %s about this crash so they can fix it</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informe a %s acerca do fallo para que poida solucionalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include the address of the page I was on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incluír o enderezo da páxina en que estaba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email me when more information is available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recibir un correo electrónico cando haxa máis información dispoñíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter your email address here</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza aquí o seu correo electrónico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your crash report will be submitted before you quit or restart.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O informe de erro enviarase antes de que reinicie ou saia do programa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Submitting your report?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando o informe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report submitted successfully!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O informe enviouse correctamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There was a problem submitting your report.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un problema no envío do informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resending reports that previously failed to send?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando de novo os informes non enviados anteriormente?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Crash ID: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID do fallo: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can view details of this crash at %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os detalles do erro encóntranse en %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application passed an invalid argument.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicación enviou un argumento non válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application didn't leave an application data file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicación non deixou un ficheiro de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't read the application data file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel ler o ficheiro de datos da aplicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't move application data file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel mover o ficheiro de datos da aplicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application did not leave a crash dump file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicación non deixou un ficheiro de baleirado de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't move crash dump.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel mover o baleirado de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application did not identify itself.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicación non se identificou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application did not specify a crash reporting server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicación non especificou un servidor para o informe de erros.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't find the crash reporter's settings.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel localizar a configuración do informador de erros.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't create pending dump directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel crear o directorio de baleirado pendente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A versión que está a utilizar de %s xa non recibe asistencia e os informes de erro non se aceptan. Pense en actualizar a versión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinais gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions - Saved Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepcións - Contrasinais gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Passwords for the following sites will not be saved:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se gardarán os contrasinais dos seguintes sitios:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Username</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>t</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>l</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>w</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>f</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>k</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Password Manager to remember this value.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o xestor de contrasinais para lembrar este valor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Password Manager to remember this password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o xestor de contrasinais para lembrar este contrasinal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want %S to remember this password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que %S lembre este contrasinal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Not Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Agora non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agora non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ne&amp;ver for This Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N&amp;unca neste sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Never for This Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nunca neste sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Remember</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Lembrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm Password Change</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar a modificación do contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to change the stored password for %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere modificar o contrasinal gardado para %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to change the stored password for this login?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere modificar o contrasinal gardado para este inicio de sesión?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Change</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non modificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please confirm which user you are changing the password for</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirme o usuario para o que está a mudar o contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you wish to show your passwords?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer mostrar os seus contrasinais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you wish to remove all passwords?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer eliminar todos os contrasinais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove all passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todos os contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Passwords for the following sites are stored on your computer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No computador están almacenados os contrasinais dos seguintes sitios:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following passwords match your search:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes contrasinais coinciden coa busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Project Lead</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Responsábel do proxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copyright (C) 2004-2005</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copyright (C) 2004-2005</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thanks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grazas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reporter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>v0.2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v0.2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Broken Web Site?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar dun sitio web con problemas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problem Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de problema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Platform</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plataforma</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Product</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S.O.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gecko</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gecko</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Build Config</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración da compilación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Useragent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axente de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Language</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Charset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conxunto de caracteres</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electrónico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do erro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Code</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Código</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report A Broken Web Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar dun sitio web con problemas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Política de privacidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This tool allows you to tell the Evangelism Team about web sites that do not work properly in &amp;brandShortName;, or shut &amp;brandShortName; out. This is your way to help us ensure the best possible experience for &amp;brandShortName; users. Please take a moment to read the following to learn how we use the information we collect should you choose to participate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta ferramenta permítelle informar o equipo de evanxelización sobre os sitios web que non funcionan correctamente en &amp;brandShortName;, ou que bloquean &amp;brandShortName;. Esta é a súa maneira de axudarnos a asegurar que os usuarios teñan a mellor experiencia posíbel con &amp;brandShortName;. Lea o seguinte para saber como utilizamos a información recollida no caso de que desexe participar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To continue you need to agree to the privacy policy above.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para continuar ten que aceptar a política de privacidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I have read and accept the above privacy policy.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lin a política de privacidade e acéptoa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fill out Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cubra un informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell us a little about the problem you encountered:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fálenos do problema que encontrou:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web site URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL do sitio web:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>U</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web site is password-protected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web ten un contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problem Type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de problema:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose One?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browser not supported</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Explorador non compatíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't log in</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel iniciar sesión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin not shown</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se mostra o plugin</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other content missing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Falta outro contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Behavior wrong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comportamento incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Appearance wrong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aparencia incorrecta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other problem</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outro problema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disability access</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso desactivado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printed output is wrong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O resultado impreso é incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Describe Problem:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Describa o problema:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Platform:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plataforma:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Product:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gecko:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gecko:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Useragent:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axente de usuario:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Language:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email (Optional):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electrónico (opcional):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Privacy Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a política de privacidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending Report to server?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando informe ao servidor?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Sent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informe enviado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Submit Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending Report?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando informe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Sending Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao enviar o informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully Transmitted Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O informe transmitiuse con éxito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There was an error creating the report, and so no information was sent to mozilla.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo un erro ao crear o informe, por tanto, non se enviou información a mozilla.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to make a successful connection to the server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel estabelecer unha conexión satisfactoria co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An invalid response was received from the server. Please try again later.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recibiuse unha resposta non válida do servidor. Tente de novo máis tarde.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Looking up %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connected to %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectado a %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending request to %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando solicitude a %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Transferring data from %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Transferindo datos de %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connecting to %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectando a %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read %1$S </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ler %1$S </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrote %1$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escrito %1$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Waiting for %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Á espera de %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Beginning FTP transaction?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando a transacción FTP?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished FTP transaction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Concluíu a transacción FTP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The FTP server %1$S is currently unsupported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor FTP %1$S non é compatíbel actualmente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web page is being redirected to a new location. Would you like to resend the form data you have typed to the new location?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta páxina web está a ser reencamiñada para unha nova localización. Desexa reenviar os datos do formulario a esa nova localización?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Index of %1$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Índice de %1$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Up to higher level directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ao directorio de nivel superior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show hidden objects</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar obxectos ocultos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last Modified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Última modificación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter a search term:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un termo de busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to visit &amp;quot;%1$S&amp;quot;. This site may be attempting to trick you into thinking you are visiting a different site. Use extreme caution.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está a punto de visitar %1$S. Este sitio pode estar a tentar enganalo facéndolle pensar que está a visitar un sitio diferente. Teña máxima prudencia.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I understand and will be very careful</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entendo e terei moito coidado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to log in to the site &amp;quot;%1$S&amp;quot; with the username &amp;quot;%2$S&amp;quot;, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs &amp;quot;%1$S&amp;quot; the site you want to visit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está a punto de iniciar sesión no sitio %1$S co nome de usuario %2$S, mais o sitio web non require autenticación. É posíbel que isto sexa unha tentativa de engano.\n\nÉ %1$S o sitio que desexa visitar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to log in to the site &amp;quot;%1$S&amp;quot; with the username &amp;quot;%2$S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está a punto de iniciar sesión no sitio %1$S co nome de usuario %2$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozilla Firefox</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozilla Firefox</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozilla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox Start, a fast home page with built-in search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio de Firefox, unha páxina de inicio rápida con busca incorporada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import your home page from %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importe a súa páxina de inicio desde %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home Page Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Selección da páxina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please select the home page you wish to use:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione a páxina de inicio que desexe utilizar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Host:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camiño:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send For:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expires:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caduca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Policy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Política:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow for Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir para esta sesión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deny</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Negar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm setting cookie</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar cookie da configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use my choice for all cookies from this site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar a miña escolla para todas as cookies deste sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Domain:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dominio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encrypted connections only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Só conexións cifradas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Any type of connection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Calquera tipo de conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>at end of session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>até o fin da sesión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to set a cookie.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa definir unha cookie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to set a second cookie.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa definir unha segunda cookie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to set another cookie.\nYou already have %S cookies from this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa definir outra cookie.\nXa ten %S cookies deste sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to modify an existing cookie.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa modificar unha cookie existente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Starting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scanning for viruses?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando virus?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reanudar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Containing Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o cartafol correspondente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show in Finder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar no localizador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open With?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir con?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>h</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Retry</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to Download Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir á páxina de descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Download Link</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar ligazón de descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove From List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar da lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>j</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>j</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>y</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Removes completed, canceled, and failed downloads from the list</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elimina da lista as descargas concluídas, canceladas ou erradas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close when downloads complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar ao concluír as descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Closes the Downloads window when all files are done downloading</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pecha a xanela de descargas cando estean descargados todos os ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show this Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar este cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>second;seconds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>segundo;segundos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>minute;minutes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>minuto;minutos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>hour;hours</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>hora;horas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>day;days</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>día;días</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paused ? #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parado ? #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Started</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non iniciado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fallou</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Concluído</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Canceled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This download cannot be paused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posible parar esta descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The download cannot be saved because an unknown error occurred.\n\nPlease try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posible gardar a descarga por causa dun erro descoñecido.\n\nTente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel All Downloads?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar todas as descargas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelarase 1 descarga. Ten a certeza de que quere saír?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you exit now, %S downloads will be canceled. Are you sure you want to exit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelaranse %S descargas. Ten a certeza de que quere saír?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelarase 1 descarga. Ten a certeza de que quere saír?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you quit now, %S downloads will be canceled. Are you sure you want to quit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelaranse %S descargas. Ten a certeza de que quere saír?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se se desconecta agora cancelarase 1 descarga. Ten a certeza de que quere desconectarse?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you go offline now, %S downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se se desconecta agora cancelaranse %S descargas. Ten a certeza de que quere desconectarse?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel 1 Download</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar unha descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel %S Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar %S descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Exit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non saír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non saír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stay Online</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permanecer conectado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloads Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargas concluídas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All files have finished downloading. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Concluíu a descarga de todos os ficheiros. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#4 ? #1 (#2 #3/sec)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#4 ? #1 (#2 #3/seg)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>bytes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>bytes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>KB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>KB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>GB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 of #3 #4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 de #3 #4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 #2 of #3 #4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 #2 de #3 #4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1#2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1#2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restan #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1, #2 remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restan #1, #2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A few seconds remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restan poucos segundos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown time remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo restante descoñecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 ? #2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 ? #2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño descoñecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 resource</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recurso #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>local file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ficheiro local</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blocked by Parental Controls</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloqueado polas Restricións de acceso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blocked: Download may contain a virus or spyware</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloqueado: A descarga pode conter virus ou spyware</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This download has been blocked by your Security Zone Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta descarga foi bloqueada pola Política da zona de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yesterday</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Onte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 #2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2 de #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot Open %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel abrir %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot Show %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel mostrar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S does not exist. It may have been renamed, moved, or deleted since it was downloaded.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non existe %S. É posíbel que fose renomeado, movido ou eliminado após a descarga.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 file - Downloads;#1 files - Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 ficheiro - Descargas;#1 ficheiros - Descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2% of #1 file - Downloads;#2% of #1 files - Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2% de #1 ficheiro - Descargas;#2% de #1 ficheiros - Descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch &amp;quot;%S&amp;quot;?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S é un ficheiro executábel. Estes ficheiros poden conter virus ou outro tipo de código malicioso que pode danar o computador. Teña precaución ao abrir este ficheiro. Ten a certeza de que quere executar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Executable File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro executábel?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't ask me this again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non preguntar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Desktop</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escritorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed in &amp;brandShortName;'s Preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode modificar a configuración nas Preferencias de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed in &amp;brandShortName;'s Options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode modificar a configuración nas Opcións de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have chosen to open</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolleu abrir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>What should &amp;brandShortName; do with this file?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Que debe facer &amp;brandShortName; con este ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open with</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir con</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do this automatically for files like this from now on.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Facer o mesmo automaticamente cos ficheiros semellantes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>which is a:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>que é un:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Explorar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to save this file?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa gardar este ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opening %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrindo %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter name of file to save to?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome do ficheiro en que vai gardar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S (default)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S (por defecto)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Helper Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller aplicación auxiliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application you chose (&amp;quot;%S&amp;quot;) could not be found. Check the file name or choose another application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel encontrar a aplicación escollida (%S). Verifique o nome do ficheiro ou escolla outra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicación non encontrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The file could not be saved because you do not have the proper permissions. Choose another save directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel gardar o ficheiro porque non posúe os permisos apropiados. Escolla outro directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Save Permissions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permisos de escrita non válidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Download Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar o cartafol de descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>WPS Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>WPS por defecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Viewer for Class %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visualizador para clase %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Viewer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visualizador de imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Audio Player</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reprodutor de audio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Video Player</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reprodutor de vídeo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MIDI Player</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reprodutor MIDI</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ZipFolder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ZipFolder</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>TextView</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>TextView</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Created By:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Creado por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Developers:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desenvolvedores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Translators:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tradutores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Contributors:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Colaboradores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visit Home Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visitar a páxina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>i</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>i</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Languages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idiomas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finds Updates to your Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar actualizacións para os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finds Updates to your Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar actualizacións para os temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install an Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install a Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installs the selected updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instala as actualizacións seleccionadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart &amp;brandShortName; to apply changes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar &amp;brandShortName; para aplicar as modificacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skip</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skip these updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar estas actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Continue loading &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar a cargar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable all displayed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar todos os complementos mostrados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable all displayed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar todos os complementos mostrados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Changes &amp;brandShortName;'s Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Muda o tema de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opcións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Options for the selected Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Definir as opcións da extensión seleccionada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>r</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Preferences for the selected Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar as preferencias da extensión seleccionada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable this Add-on when &amp;brandShortName; is restarted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable this Add-on when &amp;brandShortName; is restarted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall this Add-on when &amp;brandShortName; is restarted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a desinstalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel the uninstall of this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a desinstalación deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel the install of this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a instalación deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Upgrade</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel the upgrade of this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a actualización deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar as actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install an update for this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar unha actualización para este complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar información</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show more information about these updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar máis información sobre estas actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar información</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide information about these updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar información sobre estas actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add to &amp;brandShortName;?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir a &amp;brandShortName;?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download and install this add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar este complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar a actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incluír actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include this update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incluír esta actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include this Add-on when installing the updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incluír este complemento durante a instalación das actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Does not provide secure updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non fornece actualizacións seguras.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Requires additional items.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Precisa elementos adicionais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disabled for your protection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivado por seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be disabled when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be enabled when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be installed when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be uninstalled when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be updated when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Extensions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter extensións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Plugins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search All Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar en todos os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browse All Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Explorar todos os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; couldn't retrieve add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; non conseguiu recuperar complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recommended</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recomendado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Retrieving recommended add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recuperando complementos recomendados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Searching add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando nos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Results</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar resultados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All results are already installed or incompatible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa están instalados todos os resultados ou son incompatíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All recommendations are already installed or incompatible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa están instaladas todas as recomendacións ou son incompatíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No matching add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen complementos coincidentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Learn More</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obteña máis información</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>See All Recommended Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver todos os complementos recomendados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connecting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación fallou</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación concluída</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen previsualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Theme Selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai ningún tema seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This Theme does not have a Preview Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este tema non conta cunha imaxe de previsualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis información</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Update Selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai ningunha actualización seleccionada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This update does not have any additional information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta actualización non conta con ningunha información adicional</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There was an error loading the information about this update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro ao cargar a información acerca desta actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A actualización concluíu correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación concluíu correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart to complete the installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar para concluír a instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart to complete the update.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar para concluír a actualización.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Waiting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agardando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking compatibility?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando compatibilidade?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación fallou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking For Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>End-User License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrato de licenza do usuario final</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>560px</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>560px</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>400px</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>400px</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept and Install?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar e instalar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>version %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>versión %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Looking for updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizacións?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A compatibility update has been applied.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicouse unha actualización de compatibilidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No updates were found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An error occurred while trying to find updates for %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro ao tentar localizar actualizacións de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Updates are disabled for %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizacións para %S están desactivadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update not supported (install location is read only).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización non compatíbel (a localización de instalación é só de lectura).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update not supported (install location is not managed by %S).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización non compatíbel (a localización de instalación non está xestionada por %S).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is checking for a compatibility update to %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S está a buscar unha actualización de compatibilidade para %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install completed successfully</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación concluíu correctamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items were found in your Extensions folder. Do you want to install them?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontráronse os seguintes elementos no cartafol Extensións. Desexa instalalos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-on updates found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontráronse actualizacións de complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has found an update for 1 of your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S encontrou unha actualización para 1 dos seus complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has found updates for %S of your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S encontrou actualizacións para %S dos seus complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S to complete your changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %S para concluír as modificacións.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Later</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis tarde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis información</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is required by one or more add-ons. If you continue, the following items will be disabled:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Un ou máis complementos precisan de %S. Se continúa, desactivaranse os seguintes elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want to uninstall %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa desinstalar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Install of %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a instalación de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to cancel the install of %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de que quere cancelar a instalación de %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Upgrade of %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a actualización de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to cancel the upgrade of %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de que quere cancelar a actualización de %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you disable %S, the following items that require this extension will also be disabled:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se desactiva %S, tamén se desactivarán os seguintes elementos porque precisan desta extensión:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want to disable %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa desactivar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Multiple Extension Package</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paquete con varias extensións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plugin</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Incompatible %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S incompatíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S %S could not be installed because it is not compatible with %S %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar %S %S porque non é compatíbel con %S %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>this Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>este tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disabled - not compatible with %S %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivado - non compatíbel con %S %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not compatible with %S %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non compatíbel con %S %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; will not be installed because it does not provide secure updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se instalará %S porque non fornece actualizacións seguras</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because of an error in its Install Manifest (&amp;quot;%S&amp;quot; is not a valid GUID). Please contact the author of this item about the problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar %S por causa dun erro no seu manifesto de instalación (%S non é un GUID válido). Contacte co autor deste elemento para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because of an error in its Install Manifest (&amp;quot;%S&amp;quot; is not a valid Version String). Please contact the author of this item about the problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar %S por causa dun erro no seu manifesto de instalación (%S non é unha cadea de versión válida). Contacte co autor deste elemento para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because it is not compatible with your %S build type (%S). Please contact the author of this item about the problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar %S porque non é compatíbel co seu tipo de compilación %S (%S). Contacte co autor deste elemento para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This extension is not secure</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta extensión non é segura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The extension %S is known to be dangerous, and can't be installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A extensión %S é perigosa e non se pode instalar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-ons may be causing problems</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os complementos poden causar problemas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has determined that the following add-ons may be unstable or insecure.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S determinou que os seguintes complementos poden ser inestábeis ou inseguros.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You should restart %S so that these add-ons can be disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Debe reiniciar %S para desactivar eses complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Missing File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Falta un ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not load this item because the file %S was missing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu cargar este elemento porque falta o ficheiro %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install this item because &amp;quot;%S&amp;quot; (provided by the item) is not well-formed or does not exist. Please contact the author about this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar este elemento porque falta %S (fornecido polo elemento) ou non está ben formado. Contacte co autor para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malformed File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro mal formado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chrome Registration Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O rexistro en chrome fallou</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install this item because of a failure in Chrome Registration. Please contact the author about this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar este elemento por causa dun erro no rexistro en chrome. Contacte co autor para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid File Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensión de ficheiro incorrecta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because this item has an invalid file extension (%S is not a valid file extension for a %S). Please contact the author about this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar %S porque ten unha extensión non válida (%S non é unha extensión de ficheiro válida para %S). Contacte co autor para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Missing Installation Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Faltan ficheiros de instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because it does not contain a valid package (a %S must contain at least one extension or theme). Please contact the author about this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar %S porque non contén un paquete válido (%S debe conter, como mínimo, unha extensión ou un tema). Contacte co autor para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install the file at \n\n%S\n\nbecause: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar o ficheiro de\n\n%S\n\nporque: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extensions (*.xpi)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensións (*.xpi)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Themes (*.jar)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Temas (*.jar)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a theme to install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un tema para instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select an extension to install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla unha extensión para instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S to use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie %S para utilizalo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished checking for updates to %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Concluíu a busca de actualizacións para %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Version %S is available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está dispoñíbel a versión %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation has been disabled by your system administrator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O administrador do sistema desactivou a instalación de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación de software está desactivada. Prema Activar e tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S new add-on has been installed.;%S new add-ons have been installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Foi instalado %S novo complemento.;Foron instalados %S novos complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All add-ons have been disabled by safe mode.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O modo seguro desactivou todos os complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-on compatibility checking is disabled. You may have incompatible add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A verificación de compatibilidade de complementos está desactivada. Pode ter complementos incompatíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A verificación da seguranza das actualizacións dos complementos está desactivada. Pode estar en risco coas actualizacións.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is currently in offline mode and is unable to update Add-ons. Click Go Online and try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S está en modo sen conexión e non pode actualizar complementos. Prema Conectar e tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is currently in offline mode and is unable to search for add-ons. Click Go Online and try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S está en modo sen conexión e non pode buscar complementos. Prema Conectar e tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go Online</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Add-on Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizacións de complementos de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There are new updates available for your add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai novas actualizacións dispoñíbeis para os complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>See all results (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver todos os resultados (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S requires that you accept the following End User License Agreement before installation can proceed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S precisa que acepte o seguinte Contrato de licenza do usuario final para comezar a instalación:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is working offline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; está a traballar sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; needs to go online in order to see if updates                      are available for your add-ons to make them compatible with this                      version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; precisa de conectarse para comprobar se as actualizacións                      para os complementos están dispoñíbeis para facelos compatíbeis con esta                      versión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go online now.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectar agora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Incompatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos incompatíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following add-ons are not compatible with this version of                      &amp;brandShortName; and have been disabled:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactiváronse os seguintes complementos porque non son compatíbeis                      con esta versión de &amp;brandShortName;:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; can check if there are compatible versions                      of these add-ons available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; pode verificar se están dispoñíbeis versións                      compatíbeis destes complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking for Compatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando complementos compatíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking your incompatible add-ons for updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizacións para os complementos incompatíbeis?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This may take a few minutes?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode demorar uns minutos?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Found Compatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontráronse complementos compatíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select the add-ons you would like to install:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione os complementos que desexa instalar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>These updates can't be installed because software installation is currently                      disabled. You can change this setting below.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel instalar estas actualizacións porque está desactivada a instalación de                      software. Pode modificar esta configuración a seguir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow web sites to install software</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que os sitios web instalen software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Compatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando complementos compatíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading and installing updates to your add-ons?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando e instalando actualizacións para os complementos? </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Compatible Add-ons Found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron complementos compatíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; was unable to find updates to your                      incompatible add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; non conseguiu encontrar actualizacións para os                      complementos incompatíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some problems were encountered when trying to find updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo algúns problemas ao localizar actualizacións.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will check periodically and inform you                      when compatible updates for these add-ons are found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; buscará periodicamente e informarao                      cando localice actualizacións compatíbeis para estes complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Compatible Add-ons Installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos compatíbeis instalados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; has installed the updates to your add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; instalou as actualizacións dos complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; can check periodically and inform you                      when updates for add-ons are found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; pode buscar periodicamente e informalo                      cando localice actualizacións para os complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will check periodically and inform you                      when updates for add-ons are found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; buscará periodicamente e informarao                      cando localice actualizacións para os complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to Check for Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel buscar actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>It is not possible to check for updates to incompatible add-ons                      because software installation for &amp;brandShortName; has been disabled.                      Please contact your System Administrator for assistance.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel buscar actualizacións para os complementos incompatíbeis                      porque está desactivada a instalación de software para &amp;brandShortName;.                      Contacte co administrador do sistema para obter axuda.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking Compatibility of Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificación da compatibilidade dos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking your add-ons for compatibility with this                      version of &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando a compatibilidade dos complementos con esta                      versión de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problems Installing Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Problemas ao instalar as actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; encountered problems when updating                      some of your add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; encontrou problemas ao actualizar                      algúns complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Finish to continue starting &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Concluír para continuar co inicio de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Done to continue starting &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Concluído para continuar co inicio de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow &amp;brandShortName; to check for updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que &amp;brandShortName; busque actualizacións.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non buscar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next &amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte &amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished checking %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Concluíu a busca de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S was unable to install updates for the following add-ons:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar actualizacións para os seguintes complementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S was unable to check for updates for the following add-ons:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu buscar actualizacións para os seguintes complementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u21e7</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u21e7</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u2318</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u2318</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u2325</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u2325</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u2303</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u2303</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shift</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MAIÚS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Meta</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Meta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ALT</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ctrl</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CTRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>http://www.mozilla.org/</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>http://www.mozilla.org/</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Starting Plugin for type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando plugin para o tipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>mozilla.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>mozilla.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>https://pfs.mozilla.org/plugins/</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>https://pfs.mozilla.org/plugins/</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>plugindoc.mozdev.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>plugindoc.mozdev.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>http://plugindoc.mozdev.org/</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>http://plugindoc.mozdev.org/</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Menu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Menú dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de ferramentas dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsorted Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores non compatíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiquetas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Bookmark loading?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargando marcador dinámico?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Bookmark feed failed to load.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao cargar a fonte do marcador dinámico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Today</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hoxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S days ago</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai %S días</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Older than %S days</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai máis de %S días</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(local files)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(ficheiros locais)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>bookmarks-%S.json</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>marcadores-%S.json</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Errors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following updates have been installed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instaláronse as seguintes actualizacións:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No updates installed yet</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aínda non se instalou ningunha actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data de instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>State</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Incompatible Items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elementos incompatíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items are not compatible with this update to &amp;brandShortName; and                   will be disabled when it is installed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes elementos non son compatíbeis con esta actualización para &amp;brandShortName; e                   desactivaranse cando estea instalada:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will periodically check for updates to them in the event that                   a compatible version becomes available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; buscará periodicamente actualizacións no caso de estar                   dispoñíbel unha versión compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; updates contain important security improvements. For your                   protection, it is highly recommended that you update &amp;brandShortName; even                   if some of your Extensions and Themes become incompatible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizacións de &amp;brandShortName; conteñen mellorías de seguranza importantes. Para a súa                   protección, recomendamos a actualización de &amp;brandShortName; inclusive                   se algunhas das extensións ou temas se tornan incompatíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>36em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>36em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>39em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>39em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking for Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is now checking for updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; está a buscar actualizacións?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Updates Found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningunha actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There are no new updates available. &amp;brandShortName; may check                      periodically for new updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non existen novas actualizacións dispoñíbeis. &amp;brandShortName; pode buscar                      periodicamente novas actualizacións.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking if this update will cause problems with your extensions and/or themes?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando se esta actualización pode causar problemas con extensións e/ou temas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View more information about this update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver máis información sobre esta actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This update will cause some of your extensions and/or themes                      to stop working until they are updated.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta actualización provocará que algunhas extensións e/ou temas                      deixen de funcionar até seren actualizadas(os).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>It is strongly recommended that you upgrade &amp;brandShortName;                      as soon as possible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recomendamos actualizar &amp;brandShortName;                      canto antes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you agree to the terms of this agreement, click I Agree                      below to continue installing this update.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se acepta os termos do contrato, prema Acepto                      para continuar coa instalación da actualización.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrato de licenza de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Terms and conditions for using this software.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Termos e condicións de uso deste software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please read the following license agreement. Use the scroll bar to view the rest of this agreement.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lea o seguinte contrato de licenza. Utilice a barra de desprazamento para ver o resto do contrato.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I accept the terms of the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I do NOT accept the terms of the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando a actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading the update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando a actualización?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connecting to the update server?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectando co servidor de actualizacións?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; was unable to verify the integrity of the                      incremental update it downloaded, so it is now downloading                      the complete update package.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; non conseguiu verificar a integridade da                      actualización incremental descargada, visto que está a descargar                      o paquete completo da actualización.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There were problems checking for, downloading, or installing this                      update. &amp;brandShortName; could not be updated because:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo problemas ao buscar, descargar ou instalar esta                      actualización. Non foi posíbel actualizar &amp;brandShortName; porque:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can update &amp;brandShortName; manually by visiting this link                      and downloading the latest version:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode actualizar &amp;brandShortName; manualmente visitando esta ligazón                      e descargando a última versión:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The partial Update could not be applied.                      &amp;brandShortName; will try again by downloading a complete Update.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel aplicar a actualización parcial.                      &amp;brandShortName; tentará de novo descargando a actualización completa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Downloaded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización descargada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The update was successfully downloaded and verified, and it will                      be installed the next time &amp;brandShortName; starts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A actualización descargouse e verificouse correctamente. Instalarase                      a próxima vez que inicie &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Ready to Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización pronta para instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; has downloaded and verified an important update.                      Click the link below for more details.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; descargou e verificou unha actualización importante.                      Prema a seguinte ligazón para obter máis detalles.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Restart &amp;brandShortName; Now to install the update now.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Reiniciar &amp;brandShortName; para instalar a actualización agora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Not Now to close this dialog and continue working. &amp;brandShortName;                      will install the update the next time it starts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Agora non para pechar esta caixa de diálogo e continuar coas súas tarefas. &amp;brandShortName;                      instalará a actualización a próxima vez que inicie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización instalada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The update was successfully installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización instalada correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read more about what's new?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obteña máis información acerca das novidades?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed on:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalada o:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova versión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An update for %S is available:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai unha actualización dispoñíbel para %S:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can download and install %S %S now!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode descargar e instalar %S %S agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not confirm the integrity of the update package.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu confirmar a integridade do paquete de actualización.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The license file for this version could not be found. Please visit the %S homepage for more information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel localizar o ficheiro da licenza para esta versión. Visite a páxina principal de %S para obter máis información.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Additional details about this version could not be found. Please visit the %S homepage for more information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel localizar os detalles adicionais desta versión. Visite a páxina principal de %S para obter máis información.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Getting license for %S %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obtendo licenza para %S %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Getting more details about %S %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obtendo máis detalles acerca de %S %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed on: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalada o: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización dispoñíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Version Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova versión dispoñíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 of #2 MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 de #2 MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 KB of #2 MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 KB de #2 MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S downloaded so far</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S descargados até agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>remain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>restantes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>unknown file size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>tamaño de ficheiro descoñecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 MB/sec</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 MB/seg</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1:#2:#3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1:#2:#3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2:#3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2:#3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>at #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>; #1 #2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>; #1 #2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paused downloading %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pausa na descarga de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %S agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download &amp; Install Now »</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar agora »</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get the new version »</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter a nova versión »</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agora Non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Never</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nunca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have paused downloading this update. Do you want %S to download the update in the background while you continue to browse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parou a descarga desta actuailzación. Desexa que %S a descargue en segundo plano mentres continúa a navegar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Ready to Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S está pronta para ser instalada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Update XML File Malformed (200)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Ficheiro XML da actualización mal formado (200)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Access Denied (403)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Acceso negado (403)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Update XML File Not Found (404)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Ficheiro XML da actualización non encontrado (404)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Internal Server Error (500)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Erro interno do servidor (500)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Update Server Not Found (Check your internet connection or contact your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Servidor de actualizacións non encontrado (verifique a súa conexión á Internet ou contacte co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proxy Server Not Found (Check your internet connection or contact your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor proxy non encontrado (verifique a conexión á Internet ou contacte co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Connection Refused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Conexión rexeitada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proxy Server Connection Refused (Contact your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexión co servidor proxy rexeitada (contacte co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Connection timed out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Tempo de conexión esgotado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Network is Offline (Go online)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A rede está desconectada (Conéctese)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed (Unknown Reason)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro (motivo descoñecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: No data was received (Please try again)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Non se recibiron datos (tente de novo)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Data transfer was interrupted (Please try again)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Interrompeuse a transferencia de datos (tente de novo)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Port not allowed (Contact your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Porto non permitido (contacte co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The integrity of the update could not be verified (Contact your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar a integridade da actualización (contacte co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Update was successfully installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A actualización instalouse con éxito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Update could not be installed (Patch Apply Failed)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar a actualización (erro na aplicación do parche)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Pending</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar o pendente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Update Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na actualización de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The update could not be installed. Please make sure there are no other copies of %S running on your computer, and then restart %S to try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel instalar a actualización. Verifique que non haxa outras instancias de %S a executarse no computador e, a seguir, reinicie %S para tentar de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S dispoñíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download &amp; Install?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get the new version?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter a nova versión?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Apply Downloaded Update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicar a actualización descargada?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install the new version?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar a nova versión?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Minefield</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Minefield</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Viewing Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a fonte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores dinámicos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir a %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add &amp;quot;%S&amp;quot; (%S) as a Feed Reader?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot; (%S) como lector de fontes?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Feed Reader</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un lector de fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; is already registered as a Feed Reader</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; xa está rexistrado como lector de fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Application?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller aplicación?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller aplicación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre %S para suscribirse a fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Media files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros multimedia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S %2$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S %2$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to feeds.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utlilizar sempre %S para subscribirse a fontes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to podcasts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre %S para subscribirse a podcast.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to video podcasts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre %S para subscribirse a podcast de vídeo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this feed using </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta fonte utilizando </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this podcast using </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a este podcast utilizando </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this video podcast using </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a este podcast de vídeo utilizando </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is a &amp;quot;feed&amp;quot; of frequently changing content on this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta é unha fonte de contido modificado frecuentemente neste sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is a &amp;quot;podcast&amp;quot; of frequently changing content on this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este é un podcast de contido modificado frecuentemente neste sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is a &amp;quot;video podcast&amp;quot; of frequently changing content on this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este é un podcast de vídeo de contido modificado frecuentemente neste sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can subscribe to this feed to receive updates when this content changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode subscribirse a esta fonte para recibir actualizacións cando mude o contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can subscribe to this podcast to receive updates when this content changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode subscribirse a este podcast para recibir actualizacións cando mude o contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can subscribe to this video podcast to receive updates when this content changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode subscribirse a este podcast de vídeo para recibir actualizacións cando mude o contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add %S (%S) as an application for %S links?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir %S (%S) como aplicación para ligazóns de %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir aplicación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has already been added as an application for %S links.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa se engadiu como aplicación para as ligazóns de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expand</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Expandir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Collapse</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contraer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por data</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Most Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por núm.de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>V</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Last Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por última visita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Date and Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por data e sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>t</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Link?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta ligazón?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Link Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar o enderezo da ligazón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asistente de importación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar opcións, marcadores, historial, contrasinais e outros datos de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar preferencias, marcadores, historial, contrasinais e outros datos de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Bookmarks from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar marcadores de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Internet Explorer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Microsoft Internet Explorer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox 0.8, Firebird or Phoenix</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox 0.8, Firebird ou Phoenix</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't import anything</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non importar nada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 6, 7 or Mozilla 1.x</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 6, 7 ou Mozilla 1.x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 4.x</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 4.x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opera</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opera</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Camino</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camino</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Safari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Safari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OmniWeb</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OmniWeb</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>W</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>iCab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>iCab</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Konqueror</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Konqueror</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Epiphany</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Epiphany</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Galeon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Galeon</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From an HTML File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dun ficheiro HTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No programs that contain bookmarks, history or password data could be found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron programas que conteñan marcadores, historiais ou contrasinais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Settings and Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar a configuración e os datos de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Items to Import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elementos para importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select which items to import:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla os elementos que quere importar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Importing?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items are currently being imported?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Están a se importar os seguintes elementos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following profiles are available to import from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes perfís están dispoñíbeis para seren importados desde:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importación completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items were successfully imported:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importáronse correctamente os seguintes elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Internet Explorer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Internet Explorer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword Searches (From %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscas por palabra chave (de %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search on %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Busca en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Type &amp;quot;%S &amp;lt;search query&amp;gt;&amp;quot; in the Location Bar to perform a search on %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escriba &amp;quot;%S &amp;lt;search query&amp;gt;&amp;quot; na barra de localización para realizar unha busca en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Netscape 4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Netscape 4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Safari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Safari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Opera</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Opera</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword Searches (From Opera)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscas por palabra chave (de Opera)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Internet Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opcións da Internet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browsing History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de navegación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Form History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de formularios gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Favorites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Favoritos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outros datos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localización:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Palabra chave:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Description:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrición:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Titles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Títulos dinámicos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Feed Location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo da fonte:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Site Location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo do sitio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load this bookmark in the sidebar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar este marcador na barra lateral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show all the bookmarks folders</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todos os cartafoles de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Changes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar modificacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Live Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcador dinámico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark All Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar todos os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Properties for &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades para &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>[Folder Name]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>[Nome do cartafol]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Live Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador dinámico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tags:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiquetas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Separate tags with commas</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separar as etiquetas con vírgulas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show all tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todas as etiquetas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>h</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>h</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 36em; height: 18em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 36em; altura: 18em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Library</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Biblioteca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organize</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>W</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Views</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visualizacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>V</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Columns</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar as columnas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsorted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen ordenar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A &amp;gt; Z Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A &amp;gt; Z Orde de clasificación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Z &amp;gt; A Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Z &amp;gt; A Orde de clasificación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Z</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Using Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Using History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced Tips &amp;amp; Tricks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suxestións e trucos avanzados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>t</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in Bookmarks?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar nos marcadores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in Current Collection?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar na colección actual?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>i</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Export HTML?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exportar HTML?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import HTML?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar HTML?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Backup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copia de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cut</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cortar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>x</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paste</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Colar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>v</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Undo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desfacer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>z</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Redo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Refacer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in a New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in a New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open All in Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir todo en separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort By Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Bookmark?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Live Bookmark?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador dinámico?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Folder?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo cartafol?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Separator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Live Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar marcador dinámico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Live Title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar título dinámico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Subscription</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por subscrición</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Post</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por artigo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visit Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data de visita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visit Count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contaxe de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Added</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current Collection Only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Só a colección actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todos os marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selected Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Menu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Menú de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show search builder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar o construtor de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide search builder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar o construtor de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Bookmarks only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar só marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Match </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Coincidir </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>all</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>any</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>calquera</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> of the following rules:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> das seguintes regras:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Containing the text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contendo o texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visitado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>starts with</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>comeza por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>is</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>é</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>is on site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>está no sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>before</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>antes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>after</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>despois</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>in the last</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>no último</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>days</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>días</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>weeks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>semanas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>months</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>meses</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>host</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>domain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>dominio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>título</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>data</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>visit count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>contaxe de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>url</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>url</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ascending</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ascendente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>descending</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>descendente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maximum results: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Número máximo de resultados: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get View Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter complementos de visualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import and Backup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar e crear copia de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atrás</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Forward</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Adiante</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go forward</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Less</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Menos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select an item to view and edit its properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar un elemento para ver e editar as súas propiedades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete all from %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todo de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete entire domain %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todo o dominio %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete host</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete domain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o dominio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>For security reasons, javascript or data urls cannot be loaded from the history window or sidebar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por motivos de seguranza non se é posíbel cargar nin o URL de Javascript nin os datos na barra lateral do historial.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no title)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen título)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Empty)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Baleiro)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks %S.html</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores %S.html</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks %S.json</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores %S.json</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks backup filename</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro de copia de seguranza dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Revert Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reverter marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you sure?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta acción subsituirá os marcadores polos da copia de seguranza. Ten a certeza de querer facelo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will replace all of your current bookmarks and tags with the backup. Are you sure?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta acción subsituirá os marcadores e etiquetas polos da copia de seguranza. Ten a certeza de querer facelo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a bookmarks backup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione unha copia de seguranza dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>JSON</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>JSON</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.json</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.json</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported file type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de ficheiro non compatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to process the backup file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel procesar o ficheiro de copia de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Showing </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Results for </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar resultados por </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Busca avanzada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Grouping</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen agrupar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group By Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por fonte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload All Live Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar todos os marcadores dinámicos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort '%S' by Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar '%S' por nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por localización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>l</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Visit Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por data de visita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>V</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Visit Count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por contaxe de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Description</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por descrición</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Added</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por engadido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Last Modified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por última modificación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por etiquetas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar no historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search in '%S'</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar en '%S'</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in '%S'?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar en '%S'?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm open</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar a apertura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to open %S tabs. This might slow down %S while the pages are loading. Are you sure you want to continue?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Van abrirse %S separadores., o que pode facer que %S diminúa a velocidade durante a carga das páxinas. Ten a certeza de que desexa continuar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when opening multiple tabs might slow down %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando abrir varios separadores poida diminuír a velocidade de %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S object(s)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S obxecto(s)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Bookmarks File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar ficheiro de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Export Bookmarks File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exportar ficheiro de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Query</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova consulta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen elementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>One item</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Un elemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S elementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Smart Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores intelixentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Most Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis visitados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recently Bookmarked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcados recentemente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recent Tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiquetas recentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tag</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiqueta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>General</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accessibility</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Accesibilidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use the cursor keys to navigate within pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre as teclas de desprazamento para navegar nas páxinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search for text when I start typing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar o texto ao comezar a escribir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when web sites try to redirect or reload the page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando os sitios tentan redireccionar ou recargar a páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>b</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>b</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browsing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use autoscrolling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar desprazamento automático</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use smooth scrolling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar desprazamento suave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>m</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check my spelling as I type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificar a ortografía ao escribir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>System Defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always check to see if &amp;brandShortName; is the default browser on startup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificar sempre se &amp;brandShortName; é o navegador predefinido ao comezar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Network</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rede</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configure how &amp;brandShortName; connects to the Internet</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurar o modo en que &amp;brandShortName; se conecta á Internet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline Storage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacenamento sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use up to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar até</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MB of space for the cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MB de espazo na caché</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatically check for updates to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar automaticamente actualizacións para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos instalados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Engines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When updates to &amp;brandShortName; are found:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ao encontrar actualizacións para &amp;brandShortName;:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask me what I want to do</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntarme que quero facer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatically download and install the update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar automaticamente a actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me if this will disable any of my add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme se isto desactivase algún dos meus complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Update History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar historial de actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>p</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell me when a website asks to store data for offline use</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informarme cando un sitio web solicita o almacenamento de datos para a utilización sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepcións?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following websites have stored data for offline use:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes sitios web almacenaron datos para a utilización sen conexión:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>7em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>7em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove offline data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar datos sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Protocols</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Protocolos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use SSL 3.0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar SSL 3.0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use TLS 1.0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar TLS 1.0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When a server requests my personal certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando un servidor solicita o meu certificado persoal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select one automatically</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller un automaticamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask me every time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntarme cada vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Revocation Lists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Listas de revogación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Devices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivos de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced JavaScript Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración avanzada de JavaScript</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>37em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>37em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow scripts to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir scripts para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move or resize existing windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover ou redimensionar as xanelas existentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Raise or lower windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elevar ou baixar xanelas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable or replace context menus</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar ou substituír menús de contexto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide the status bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar a barra de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change status bar text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o texto da barra de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles da aplicación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 30em; min-height: 20em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 30em; altura mín.: 20em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following applications can be used to handle %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As seguintes aplicacións poden utilizarse para manexar %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S links</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ligazóns %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fontes web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S content</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web application is hosted at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta aplicación web está hospedada en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This application is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta aplicación está localizada en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Action</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acción</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>38em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>38em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>41em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>41em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow pages to choose their own colors, instead of my selections above</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que as páxinas escollan as súas propias cores en lugar das seleccionadas anteriormente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text and Background</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto e fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Background:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fondo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>b</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use system colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar as cores do sistema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Underline links</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subliñar as ligazóns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Link Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cores das ligazóns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unvisited Links:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ligazóns non visitadas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visited Links:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ligazóns visitadas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración da conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configure Proxies to Access the Internet</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurar proxys para acceder á Internet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No proxy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen proxy</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use system proxy settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar a configuración de proxy do sistema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>U</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto-detect proxy settings for this network</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detectar automaticamente a configuración do proxy para esta rede</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manual proxy configuration:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración manual do proxy:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic proxy configuration URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL da configuración automática do proxy:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FTP Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy FTP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gopher Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy Gopher:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>HTTP Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy HTTP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>H</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy SSL:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SOCKS Host:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor SOCKS:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SOCKS v4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SOCKS v4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SOCKS v5</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SOCKS v5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Proxy for:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen proxy para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this proxy server for all protocols</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar este proxy para todos os protocolos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block pop-up windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load images automatically</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar as imaxes automaticamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable JavaScript</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar JavaScript</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>J</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>J</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzadas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable Java</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar Java</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts &amp;amp; Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra e cores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default font:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de letra predefinido:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colors?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose your preferred language for displaying pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o seu idioma preferido para mostrar as páxinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following cookies are stored on your computer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As seguintes cookies están almacenadas no computador:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cookie Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da cookie</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Cookie</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar cookie</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove All Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todas as cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;The privacy agreement failed to load.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Non foi posíbel cargar o acordo de privacidade.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>43em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>43em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts for:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proportional:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proporcional:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serif:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serif:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sans-serif:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sans-serif:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Monospace:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Monoespazado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Western</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Occidental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Central European</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Centroeuropeo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Japanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xaponesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Traditional Chinese (Taiwan)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chinesa tradicional (Taiwán)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Simplified Chinese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chinesa simplificada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Traditional Chinese (Hong Kong)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chinesa tradicional (Hong Kong)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Korean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Coreana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cyrillic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cirílica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Baltic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Báltica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greek</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grega</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other Languages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outros idiomas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Defined</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Definida polo usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thai</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tailandesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hebrew</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hebrea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Arabic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Árabe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Devanagari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Devanagari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tamil</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> Tamil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Armenian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Armenia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bengali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bengalí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unified Canadian Syllabary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unified Canadian Syllabary</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ethiopic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etíope</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Georgian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxiana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gujarati</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guxarati</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gurmukhi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gurmukhi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Khmer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Khmer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malayalam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malaialam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oriya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Oriya</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Telugu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Telugu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kannada</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kannada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sinhala</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinhala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Minimum font size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño mínimo do tipo de letra:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>None</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ningún</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serif</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serif</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sans Serif</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sans Serif</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que as páxinas escollan os seus tipos de letra en lugar dos antes seleccionados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Character Encoding</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificación de caracteres</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default Character Encoding:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificación de caracteres predefinida:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>30em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>30em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É frecuente que as páxinas web se poidan consultar en máis dun idioma. Escolla, en orde de preferencia, os idiomas para visualizar ese tipo de páxinas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Languages in order of preference:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idiomas en orde de preferencia:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Baixar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a language to add?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un idioma para engadilo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Startup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When &amp;brandShortName; starts:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando &amp;brandShortName; se inicia:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show my home page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a miña páxina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show a blank page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar unha páxina en branco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show my windows and tabs from last time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar as xanelas e os separadores da última vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home Page:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina de inicio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Current Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar a páxina actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Current Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar as páxinas actuais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore to Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a predefinidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show the Downloads window when downloading a file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a xanela Descargas ao iniciar unha descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close it when all downloads are finished</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar ao finalizar todas as descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save files to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar ficheiros en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always ask me where to save files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar sempre onde gardar os ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change options for your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar as opcións dos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change preferences for your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar as preferencias dos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Add-ons?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os complementos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepcións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove All Sites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todos os sitios</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address of web site:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo do sitio web:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Phishing Protection Terms of Service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Termos de uso da protección contra a suplantación de identidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>40em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>40em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>35em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>35em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I accept these Phishing Protection terms of service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acepto os termos de uso da protección contra a suplantación de identidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I do NOT accept these Phishing Protection terms of service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>NON acepto os termos de uso da protección contra a suplantación de identidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept and Continue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar e continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 42em; min-height: 39em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 42em; altura mín.: 39em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 47em; min-height: 40em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 47em; altura mín.: 40em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 42em; min-height: 39.5em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 42em; altura mín.: 39.5em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Main</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Applications</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Privacidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opcións avanzadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selecting this option will send the address of web pages you are viewing to %S. To continue, please review and accept the following terms of service.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta opción envía a %S o enderezo das páxinas web que está a visualizar. Para continuar revise e acepte os seguintes termos de uso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Predefinido (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are always or never allowed to use cookies. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web teñen permiso para utilizar cookies e cales non. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Bloquear, Permitir nesta sesión ou Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions - Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepcións - Cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web teñen permiso para instalar complementos. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allowed Sites - Add-ons Installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitios permitidos - Instalación de complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web teñen permiso para abrir xanelas emerxentes. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allowed Sites - Pop-ups</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitios con permiso - Xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are allowed to load images. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block or Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web teñen permiso para cargar imaxes. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Bloquear ou Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions - Images</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepcións - Imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter a valid hostname</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un nome de servidor válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Hostname Entered</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduciuse un nome de servidor non válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está en modo FIPS, que require un contrasinal principal que non estea baleiro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Change Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao modificar o contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S/%2$S [%3$S]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S/%2$S [%3$S]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S [%2$S]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S [%2$S]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Download Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o cartafol de descarga:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use %S (default)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar %S (default)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use other?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar outro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Helper Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar a aplicación auxiliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application Details?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles da aplicación?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Video Podcast</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Podcast de vídeo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Podcast</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Podcast</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always ask</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar sempre</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use %S (in %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar %S (en %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preview in %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualizar en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Live Bookmarks in %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcadores dinámicos en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>at end of session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>á fin da sesión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow for Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir nesta sesión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;no cookie selected&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ningunha cookie seleccionada&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following cookies match your search:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As seguintes cookies coinciden coa busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove offline website data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar os datos das páxinas web sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>After removing this data, %S will not be available offline. Are you sure you want to remove this offline website?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Após eliminar estes datos %S non estará dispoñíbel sen conexión. Ten a certeza de querer eliminalos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following websites are not allowed to store data for offline use:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes sitios web non teñen permiso para almacenar datos para a súa utilización sen conexión:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Datos sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keep my history for at least</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Manter o historial como mínimo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember what I enter in forms and the search bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar a información inserida nos formularios e nas barras de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember what I've downloaded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar as descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept cookies from sites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar as cookies das páxinas web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept third-party cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar cookies de terceiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keep until:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conservar até:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>they expire</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>que caduquen</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I close &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>que peche &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ask me every time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>preguntarme cada vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Cookies?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar cookies?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Private Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always clear my private data when I close &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar sempre os meus datos privados cando peche &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask me before clearing private data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntarme antes de eliminar os datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when sites try to install add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando un sitio web tente instalar complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell me if the site I'm visiting is a suspected attack site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar se os sitios visitados son sospeitosos de seren de ataque</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell me if the site I'm visiting is a suspected forgery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar se os sitios visitados son sospeitosos de falsificación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember passwords for sites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar os contrasinais dos sitios web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use a master password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usar un contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Master Password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o contrasinal principal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Passwords?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar os contrasinais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning Messages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxes de aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose which warning messages you want to see while browsing the web</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller as mensaxes de aviso que quere ver mentres navega</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Warnings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alertas de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show a warning dialog when:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar unha caixa de diálogo de alerta cando:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I am about to view an encrypted page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vou visualizar unha páxina cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I am about to view a page that uses low-grade encryption.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vou visualizar unha páxina que utiliza cifraxe de nivel baixo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>g</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I leave an encrypted page for one that isn't encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abandono unha páxina cifrada para ir a unha non cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I submit information that's not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estou a enviar información non cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I'm about to view an encrypted page that contains some unencrypted information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vou visualizar unha páxina cifrada con parte da información non cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Home Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estabelecer páxina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Bookmark to be your Home Page. If you choose a folder, the Bookmarks in that folder will be opened in Tabs.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un marcador como páxina de inicio. Se escolle un cartafol os marcadores que conteña abrirán en separadores.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New pages should be opened in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As novas páxinas abriranse en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a new window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>unha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a new tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>un novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when closing multiple tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme ao pechar varios separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>m</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when opening multiple tabs might slow down &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando abrir varios separadores diminúa a velocidade de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always show the tab bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar sempre a barra de separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When I open a link in a new tab, switch to it immediately</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar en primeiro plano as ligazóns abertas nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reported Attack Site!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio considerado de ataque</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S consta como de ataque e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Attack sites try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.&amp;lt;/p&amp;gt;\n&amp;lt;p&amp;gt;Some attack sites intentionally distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or permission of their owners.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Os sitios de ataque tentan instalar programas que rouban información privada, que utilizan o computador para atacar a terceiros ou que danan o sistema.&amp;lt;/p&amp;gt;\n&amp;lt;p&amp;gt;Algúns deles distribúen de forma intencionada software pernicioso, mais moitos comproméntense sen o permiso ou coñecemento dos/as propietarios/as.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reported Web Forgery!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio listado como falsificación web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site at %S has been reported as a web forgery and has been blocked based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en %S consta como falsificación web e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Web forgeries are designed to trick you into revealing personal or financial information by imitating sources you may trust.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Entering any information on this web page may result in identity theft or other fraud.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;As falsificacións web están deseñadas para imitar sitios de confianza e así enganar e obter información financeira ou persoal relevante.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Fornecer información neste tipo de páxinas pode levar a roubos ou fraude.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suspected Web Forgery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina sospeitosa de ser falsa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This page has been reported as a web forgery designed to trick users into sharing personal or financial information. Entering any personal information on this page may result in identity theft or other fraud. &amp;#160;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta páxina consta como falsificación web deseñada para enganar e obter información financeira ou persoal relevante. A introdución de información persoal nesta páxina pode resultar en usurpación de identidade ou outro tipo de acción fraudulenta. &amp;#160;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read more &amp;#133;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ler máis &amp;#133;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>These types of web forgeries are used in scams known as phishing attacks, in which fraudulent web pages and emails are used to imitate sources you may trust. You can find out more about </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este tipo de falsificacións web utilízanse nas estafas coñecidas como suplantación de identidade, onde se utilizan páxinas fraudulentas e os correos electrónicos para imitar as fontes de confianza. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>how &amp;brandShortName; protects you</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>como protexe &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> from phishing attacks.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>da suplantación de identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get me out of here!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír de aquí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Navigate to my home page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegar á páxina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ignore this warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar este aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This isn't a web forgery?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é unha falisificación web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Why was this site blocked?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por que se bloqueou este sitio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This page might be dangerous; click for details.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta páxina pode ser perigosa; prema para obter máis detalles.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site at &amp;lt;span id='malware_sitename'/&amp;gt; has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en &amp;lt;span id='malware_sitename'/&amp;gt; consta como de ataque e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Attack sites try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Some attack sites intentionally distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or permission of their owners.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Os sitios de ataque tentan instalar programas que rouban información privada, que utilizan o computador para atacar a terceiros ou que danan o sistema.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Algúns deles distribúen de forma intencionada software pernicioso, mais moitos comproméntense sen o permiso ou coñecemento dos/as propietarios/as.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site at &amp;lt;span id='phishing_sitename'/&amp;gt; has been reported as a web forgery and has been blocked based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en &amp;lt;span id='phishing_sitename'/&amp;gt; consta como falsificación web e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Web Forgery?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar de falsificación web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Microsummary Generator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un xerador de microsumario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add the following microsummary generator?\n\nSource: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa engadir o seguinte xerador de microsumario?\n\nFonte: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca de &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Credits</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Créditos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt; About &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt; Acerca de &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>versión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;#169;1998-2008 Contributors. All Rights Reserved. Firefox and the                 Firefox logos are trademarks of the Mozilla Foundation. All rights                 reserved.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;#169;1998-2008 Colaboradores. Todos os dereitos reservados. Firefox e os logos de                 Firefox son marcas rexistradas da Mozilla Foundation. Todos os dereitos                 reservados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gort! Klaatu barada nikto!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gort! Klaatu barada nikto!</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome Humans!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvidos humanos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>We have come to visit you in peace and with goodwill!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Viñemos en paz e traemos boa vontade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots nin poden mancar os seres humanos nin ficar quietos se ven que corren perigo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots have seen things you people wouldn't believe.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots viron cousas que nin imaxinades.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots are Your Plastic Pal Who's Fun To Be With.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots son &amp;quot;Os vosos divertidos colegas de plástico&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots have shiny metal posteriors which should not be bitten.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots teñen traseiros brillantes de metal que non se deberían morder.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>And they have a plan.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E teñen un plan.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frakkin' Toasters</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Torradeiras lixadas!</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please do not press this button again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non volva premer este botón.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Minimize</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Minimizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bring All to Front</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Traer todo á fronte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zoom</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Help</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Help Contents</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Índice da axuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Help</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axuda de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>For Internet Explorer Users</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para usuarios de Internet Explorer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>VK_F1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>VK_F1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>accel,shift</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>accel,shift</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>accel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>accel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Release Notes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Notas de lanzamento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check for Updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificar se hai actualizacións?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preferences?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Others</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar outros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>accel,alt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>accel,alt</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Location?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir localización?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración da páxina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir previsualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Work Offline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Traballar sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Navigation Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de navegación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Toolbar Items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elementos da barra de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status Bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Código da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Información da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Full Screen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pantalla completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Toolbars</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar barras</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exit Full Screen Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír do modo Pantalla completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to This Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to This Page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta páxina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark All Tabs?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar todos os separadores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organize Bookmarks?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organizar os marcadores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go back one page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder unha páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go forward one page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar unha páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recent pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxinas recentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload current page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar a páxina actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stop</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stop loading this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar de cargar esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to the address in the Location Bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ao enderezo da barra de localización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Activity Indicator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Indicador de actividade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Display your bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar os marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Display pages you've viewed recently</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar as páxinas visitadas recentemente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tools</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add a Keyword for this Search?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir unha palabra chave para esta busca?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar na web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Display the progress of ongoing downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar o progreso das descargas activas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show and Manage installed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar e administrar os complementos instalados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Console</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Consola de erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Y</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Options?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opcións?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Private Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar os datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Toolbars</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barras de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sidebar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra lateral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recently Closed Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separadores pechados recentemente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show All History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todo o historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>h</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Bookmarks and History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar nos marcadores e no historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Link in New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir a ligazón nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Link in New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir a ligazón nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Frame in New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o marco nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Frame in New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o marco nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Only This Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar só este marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar o marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Selection Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o código da selección</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View MathML Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a fonte MathML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Page Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o código da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Frame Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o código do marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Page Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a información da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>i</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Frame Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a información do marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Background Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a imaxe de fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set As Desktop Background?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Establecer como fondo do escritorio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>m</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Link</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta ligazón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar este marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send Link?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar ligazón?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Page As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar páxina como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Frame As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar marco como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Frame?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir marco?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Link As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar ligazón como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Image As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar imaxe como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>v</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send Image?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar imaxe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Link Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar a localización da ligazón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Link Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar texto da ligazón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Image Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar localización da imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>i</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Email Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar correo electrónico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>h</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ampliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom Out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reducir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom Text Only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ampliar/Reducir só o texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open a new tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir un novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open a new window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir unha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close sidebar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar a barra lateral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paste</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Q</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Style</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estilo de páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Style</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen estilo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Basic Page Style</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estilo de páxina básico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change pop-up blocking settings for this web site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar a configuración de bloqueo de xanelas emerxentes para este sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Pop-up Blocker Preferences?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar as preferencias do bloqueador de xanelas emerxentes?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Pop-up Blocker Options?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar as opcións do bloqueador de xanelas emerxentes?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switch Page Direction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar a orientación da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switch Text Direction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar a orientación do texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in This Page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar nesta páxina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>VK_F3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>VK_F3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Dictionaries?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir dicionarios?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Done</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Feito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site does not supply identity information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web non fornece información de identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are connected to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta conectado/a a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>which is run by</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>producido por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Information?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis información?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click to open downloads window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema para abrir a xanela de descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Timed Out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo esgotado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stopped</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link to bookmark it</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligazón para marcala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to download it</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligazón ou ficheiro para descargalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to open it in a new tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligazón ou ficheiro para abrilo nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to open it in a new window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligazón ou ficheiro para abrilo nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to make it your home page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligazón ou ficheiro para convertelo na súa páxina inicial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Home Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Establecer como páxina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want this document to be your new home page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que este documento sexa a súa nova páxina inicial?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search %S for &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar &amp;quot;%S&amp;quot; en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block Images from %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear as imaxes de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this site (%S) from asking you to install software on your computer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S impediu que este sitio (%S) solicitase instalar software no computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation has been disabled by your system administrator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O administrador de sistema desactivou a instalación de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalación de software non está activada. Prema Activar e tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this site from opening a pop-up window.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou que este sitio abrise unha xanela emerxente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this site from opening %S pop-up windows.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou que este sitio abrise %S xanelas emerxentes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow pop-ups for %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir xanelas emerxentes de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block pop-ups for %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear xanelas emerxentes de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't show this message when pop-ups are blocked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar esta mensaxe se as xanelas emerxentes están bloqueadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't show info message when pop-ups are blocked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar a mensaxe de información se as xanelas emerxentes están bloqueadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show '%S'</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will now always block images from %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S vai bloquear as imaxes de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will now allow images from %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S permitirá ver imaxes de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Additional plugins are required to display all the media on this page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Precísanse plugins adicionais para mostrar todos os elementos desta páxina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Missing Plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar os plugins necesarios?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some plugins required by this page have been blocked for your protection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por motivos de seguranza bloqueáronse algúns plugins requiridos por esta páxina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar plugins?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Private Data?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar os datos privados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Private Data Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar agora os datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check for Updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar actualizacións?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading Update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando actualización?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume Downloading %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retomar a descarga%S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume Downloading Update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retomar a descarga da actualización?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Apply Downloaded Update Now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicar a actualización descargada?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page has no feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A páxina non ten fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to '%S'?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a '%S'?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta páxina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stay on this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar nesta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go back to this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder a esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go forward to this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar a esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this page from automatically reloading.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou que esta páxina se recargue automaticamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this page from automatically redirecting to another page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou o redireccionamento automático desta a outra páxina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit this bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar este marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This website (%S) is asking to store data on your computer for offline use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web (%S) solicita almacenar datos no computador para a súa utilización sen conexión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Never for This Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nunca para este sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This website (%S) is now storing more than %SMB of data on your computer for offline use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web (%S) está a almacenar máis de %SMB de datos no computador a súa utilización sen conexión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Verified by: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificado por: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have added a security exception for this site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadiu unha excepcioón de seguranza para este sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S, %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S, %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your connection to this web site is encrypted to prevent eavesdropping.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexión a este sitio web está cifrada para evitar a espionaxe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your connection to this web site is not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexión a este sitio web non está cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(unknown)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(descoñecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>One active download (#2);#1 active downloads (#2)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unha descarga activa (#2);#1 descargas activas (#2)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>One paused download;#1 paused downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unha descarga detida;#1 descargas detidas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Bookmarked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina marcada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will always remember this page for you.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S lembrará sempre esta páxina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark Removed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcador eliminado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit This Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar este marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rediscover the Web</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redescubra a web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Special Thanks To</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grazas en especial a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Many thanks to our</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Moitas grazas aos/ás nosos/as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>contributors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>colaboradores/as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>In Fond Memory Of</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Na memoria de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Powered by Gecko&amp;reg;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Producido por Gecko&amp;reg;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Search Engine List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar a lista de motores de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>min-width: 35em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura mín.: 35em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have the following search engines installed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Están instalados os seguintes motores de busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover cara a arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover cara a abaixo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Keyword?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a palabra chave?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get more search engines?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter máis motores de busca?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show search suggestions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar suxestións de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a configuración predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter a new keyword for &amp;quot;%S&amp;quot;:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introducir unha nova palabra chave para &amp;quot;%S&amp;quot;:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Duplicate Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Duplicar a palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have chosen a keyword that is currently in use by &amp;quot;%S&amp;quot;. Please select another.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A palabra chave que escolleu está a ser utilizada por &amp;quot;%S&amp;quot;. Seleccione outra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please select another.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A palabra chave que escolleu está a ser utilizada por un marcador. Selecione outra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No properties set.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai propiedades estabelecidas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Element Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades do elemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alternate text:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto alternativo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Dimensions:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dimensións da imaxe:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size of File:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño do ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Insert/Delete Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inserir/Eliminar propiedades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Info:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Información:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Date:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Link Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da ligazón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Will open in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrirase en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Target type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de destino:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Target language:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma de destino:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Relation:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Relación:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reversed relation:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Relación inversa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Will notify:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informará:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Miscellaneous Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades varias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text language:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma do texto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Title:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Título:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Table summary:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resumo da táboa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quote Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da cita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Same window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A mesma xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Parent frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marco principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Same frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O mesmo marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Embedded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incorporado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No properties available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai propiedades dispoñíbeis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Missing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perdido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blank</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>En branco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S KB (%S bytes)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S KB (%S bytes)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown (not cached)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descoñecido (non está na caché)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S image (animated, %S frames)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S (animada, %S marcos)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx (scaled to %Spx \u00D7 %Spx)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx (escalado a %Spx \u00D7 %Spx)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S (%2$S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S (%2$S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter the web location (URL), or specify the local file you would like to open:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o enderezo da páxina web (URL) ou especifique o ficheiro local que desexa abrir:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xanela actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Web Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o enderezo web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller un ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Render Mode:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo de visualización:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Referring URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL referente:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cache Source:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Orixe da caché:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Modified:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificada:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encoding:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificación:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Media</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Multimedia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Associated Text:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto asociado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alternate Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto alternativo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dimensions:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dimensións:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Long Description:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrición longa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Media Preview:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualización multimedia:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permissions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permisos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permissions for:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permisos para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load Images</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Pop-up Windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estabelecer cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Extensions or Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar extensións ou temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security information for this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Información de seguranza para esta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Site Identity</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identidade do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Owner: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propietario/a: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web site: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio web: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Verified by: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificado por: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy &amp;amp; History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Privacidade e historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Have I visited this web site before today?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa visitei hoxe este sitio web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Is this web site storing information (cookies) on my computer?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacena este sitio web información (cookies) no computador?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Have I saved any passwords for this web site?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardei algún contrasinal para este sitio web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Saved Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver contrasinais gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Technical Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles técnicos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Info - %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Información da páxina - %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frame Info - %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Información do marco - %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Untitled Page:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina sen título:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not specified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen especificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Background</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Embed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incorporar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Icona</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Input</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S KB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S KB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a Folder to Save the Images</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un cartafol para gardar as imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Image (animated, %S frames)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S (animada, %S marcos)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quirks mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo con fallos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Standards compliance mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo de seguimento dos estándares</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not cached</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fóra da caché</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disk cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caché de disco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Memory cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caché de memoria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Meta (1 tag)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Meta (1 etiqueta)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Meta (%S tags)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Meta (%S etiquetas)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site is owned by %S\nThis has been verified by %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web pertence a %S\nVerificado por %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>RSS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>RSS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Atom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atom</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>XML</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>XML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site provides a certificate to verify its identity.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web fornece un certificado para verificar a súa identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes, once</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si, unha vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes, %S times</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si, %S veces</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blocked Pop-ups</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xanelas emerxentes bloqueadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following pages were prevented from displaying unrequested pop-up windows:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Evitouse que as seguintes páxinas abrisen xanelas emerxentes non solicitadas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unblock Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desbloquear sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A web site has attempted to open a pop-up window without your permission. &amp;brandShortName; has automatically closed the pop-up window. Whenever &amp;brandShortName; blocks these pop-ups, you will see an icon on the status bar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Un sitio web tentou abrir unha xanela emerxente sen permiso. &amp;brandShortName; pechouna automaticamente . Cada vez que &amp;brandShortName; bloquea estas xanelas poderá observar unha icona na barra de estado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can click on this icon to see which sites &amp;brandShortName; blocked and to allow those sites to open pop-ups if they are required for the site to function correctly.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema esta icona para ver os sitios &amp;brandShortName; bloqueados e para permitir abrir xanelas emerxentes se son necesarias para o funcionamento correcto do sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About Pop-up Blocking</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca do bloqueo de xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Saír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Restart</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Reiniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Save and Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Gardar e saír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do not ask next time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A seguinte vez non preguntar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want %S to save your tabs and windows for the next time it starts?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que %S garde os separadores e xanelas para a próxima vez que se abra?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want %S to save your tabs for the next time it starts?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que %S garde os separadores para a próxima vez que se abra?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will try to restore your tabs and windows when it restarts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S restaurará os separadores e as xanelas cando se reinicie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo seguro de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is now running in Safe Mode, which temporarily disables your custom settings, themes, and extensions.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agora &amp;brandShortName; está a funcionar en modo seguro, o que desactiva de xeito temporal a súa configuración, temas e extensións persoais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can make some or all of these changes permanent:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode facer permanentes algunhas ou todas as modificacións:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable all add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar todos os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset toolbars and controls</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer as barras de ferramentas e controis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset bookmarks to &amp;brandShortName; defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer os marcadores para os valores predefinidos de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>b</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset all user preferences to &amp;brandShortName; defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer todas as preferencias do usuario para os valores predefinidos de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore default search engines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar os motores de busca predefinidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Make Changes and Restart</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Facer modificacións e reiniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Continue in Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar en modo seguro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear the following items now:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar os seguintes elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When I ask &amp;brandShortName; to clear my private data, it should erase:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando se solicite a &amp;brandShortName; que limpe os datos privados, debería eliminar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Form and Search History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formularios gardados e historial de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>g</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caché</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline Website Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Datos de sitios web sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>w</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authenticated Sessions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sesións autenticadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search using %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar utilizando %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Search History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar historial de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Suggestions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar suxestións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Search Engine</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un buscador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add &amp;quot;%S&amp;quot; to the list of engines available in the search bar?\n\nFrom: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot; na lista de motores dispoñíbeis na barra de busca?\n\nDe: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Start &amp;using it right away</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comezar a &amp;utilizalo inmediatamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not download the search plugin from:\n%S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu descargar o plugin de busca de:\n%S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install the search plugin from &amp;quot;%S&amp;quot; because an engine with the same name already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar o plugin de busca de &amp;quot;%S&amp;quot; porque xa existe un motor de busca co mesmo nome.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This search engine isn't supported by %S and can't be installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este motor de busca non é compatíbel con %S e non é posíbel instalalo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suggestions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suxestións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Xestionar os motores de busca?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os motores de busca?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Buscar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S - Restore Previous Session </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S - Restaurar a sesión anterior </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your last %S session closed unexpectedly. You can restore the tabs and windows from your previous session, or start a new session if you think the problem was related to a page you were viewing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A última sesión de %S terminou de forma inesperada. Pode restaurar os separadores e as xanelas de sesións anteriores ou iniciar unha nova se pensa que o problema estaba relacionado cunha das páxinas que estaba a visitar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Previous Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a sesión anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Start New Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciar unha nova sesión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Position:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Posición:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mosaico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Centrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stretch</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axustar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Color:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Desktop Background</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estabelecer como fondo de pantalla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Desktop Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir as preferencias do escritorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S &amp;Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Opcións %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S &amp;Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo &amp;seguro %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default Browser</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegador predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is not currently set as your default browser. Would you like to make it your default browser?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non é o navegador predefinido. Quere que o sexa?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always perform this check when starting %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Facer sempre esta comprobación ao iniciar %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is already set as your default browser.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa é o seu navegador predefinido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Desktop Background.bmp</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fondo do escritorio.bmp</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving Picture?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando imaxe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Untitled)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Sen título)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Other Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar outros separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload All Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar todos os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>r</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>List all tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Relacionar todos os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar este separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Undo Close Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anular o peche do separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm close</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar o peche</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to close %S tab. Are you sure you want to continue?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vai pechar %S separador. Ten a certeza de que desexa continuar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to close %S tabs. Are you sure you want to continue?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vai pechar %S separadores. Ten a certeza de que desexa continuar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar o separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when I attempt to close multiple tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisar ao tentar pechar varios separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox had a problem and crashed. We'll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox tivo un problema e fallou. Tentaremos restaurar os seus separadores e xanelas cando reinicie.\n\nDesafortunadamente o informador de erro non conseguiu enviar un informe.\n\nDetalles: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox had a problem and crashed. We'll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox tivo un problema e fallou. Tentaremos restaurar os seus separadores e xanelas cando reinicie.\n\nPara axudarnos a identificar e corrixir o problema pode enviarnos un informe de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The URL is not valid and cannot be loaded.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O URL non é válido e non se pode cargar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox can't find the file at %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non pode localizar o ficheiro en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox can't find the server at %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non pode localizar o servidor en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox doesn't know how to open this address, because the protocol (%S) isn't associated with any program.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non sabe como abrir este enderezo porque o protocolo (%S) non está asociado a ningún programa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox can't establish a connection to the server at %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non pode estabelecer unha conexión co servidor en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection to %S was interrupted while the page was loading.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexión con %S interrompeuse mentres se estaba a cargar a páxina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The server at %S is taking too long to respond.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de %S está a demorar de máis en responder.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox detectou que o servidor está a redirixir a petición deste enderezo dunha forma que nunca finalizará.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To display this page, %S must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para mostrar esta páxina, %S debe enviar información que repetirá calquera acción (tal como unha busca ou unha confirmación de solicitude) que xa se executara antes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resend</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox doesn't know how to communicate with the server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non sabe como comunicarse co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection to the server was reset while the page was loading.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciouse a conexión co servidor mentres a páxina estaba a cargar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox is currently in offline mode and can't browse the Web.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox está actualmente en modo sen conexión e non pode navegar pola rede.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The document cannot change while Printing or in Print Preview.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O documento non pode mudar mentres se imprime ou previsualiza a impresión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This address uses a network port which is normally used for purposes other than Web browsing. Firefox has canceled the request for your protection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este enderezo utiliza un porto de rede que normalmente se utiliza para fins diferentes á exploración en páxinas web. Firefox cancelou a solicitude por seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox is configured to use a proxy server that can't be found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox está configurado para utilizar un servidor proxy que non é posíbel encontrar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox está configurado para utilizar un servidor proxy que está a rexeitar as conexións.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid or unsupported form of compression.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel mostrar a páxina que está a tentar visualizar porque utiliza un formulario de compresión non válido ou incompatíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel mostrar a páxina que está a tentar visualizar porque está inserida nun tipo de ficheiro que pode non ser seguro ao abrilo. Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>External Protocol Request</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Petición de protocolo externo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An external application must be launched to handle %1$S: links.\n\n\nRequested link:\n\n%2$S\n\nApplication: %3$S\n\n\nIf you were not expecting this request it may be an attempt to exploit a weakness in that other program. Cancel this request unless you are sure it is not malicious.\n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicie unha aplicación externa para manexar %1$S: ligazóns.\n\n\nLigazón requirida:\n\n%2$S\n\nAplicación: %3$S\n\n\nSe non estaba á espera desta solicitude podería tratarse dunha tentativa de vulnerar un punto fraco no outro programa. Cancele esta solicitude mentres non ten a certeza de que non é maliciosa.\n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember my choice for all links of this type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar esta escolla en todas as ligazóns deste tipo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launch application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executar a aplicación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio en %S foi identificado como malicioso e foi bloqueado baseándose nas súas preferencias de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site at %S has been reported as a web forgery designed to trick users into sharing personal or financial information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en %S foi identificado como web falsa deseñada para enganar os usuarios e obter información persoal ou financeira.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>chrome://branding/locale/brand.dtd</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>chrome://branding/locale/brand.dtd</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problem loading page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Problema ao cargar a páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Try Again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to connect</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posible conectarse</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;sharedLongDesc;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;sharedLongDesc;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This address is restricted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este enderezo está restrinxido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor non encontrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the address for typing errors such as  &amp;lt;strong&amp;gt;ww&amp;lt;/strong&amp;gt;.example.com instead of  &amp;lt;strong&amp;gt;www&amp;lt;/strong&amp;gt;.example.com&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If you are unable to load any pages, check your computer's network  connection.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure  that &amp;brandShortName; is permitted to access the Web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique o enderezo para tipificar erros tales como  &amp;lt;strong&amp;gt;ww&amp;lt;/strong&amp;gt;.exemplo.com en lugar de   &amp;lt;strong&amp;gt;www&amp;lt;/strong&amp;gt;.exemplo.com&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se non pode cargar algunhas páxinas, verifique a conexión de rede do computador.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se o computador ou rede está protexido por un firewall ou proxy, asegúrese de   que &amp;brandShortName; ten permiso para acceder á web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the file name for capitalization or other typing errors.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check to see if the file was moved, renamed or deleted.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique o uso de maiúsculas no nome do ficheiro ou outros erros de escrita.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique se o ficheiro foi movido, renomeado ou eliminado.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oops.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ups.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;brandShortName; can't load this page for some reason.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;brandShortName; non pode cargar esta páxina por algunha razón.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The address isn't valid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O enderezo é incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Web addresses are usually written like  &amp;lt;strong&amp;gt;http://www.example.com/&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Make sure that you're using forward slashes (i.e.  &amp;lt;strong&amp;gt;/&amp;lt;/strong&amp;gt;).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Normalmente, os enderezos web escríbense como  &amp;lt;strong&amp;gt;http://www.example.com/&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Asegúrese de que está a utilizar barras (p.e.  &amp;lt;strong&amp;gt;/&amp;lt;/strong&amp;gt;).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection was interrupted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Interrompeuse a conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo desconectado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Uncheck &amp;quot;Work Offline&amp;quot; in the File menu, then try again.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Desmarque &amp;quot;Traballar sen liña&amp;quot; no menú Ficheiro e, a seguir tente de novo.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content Encoding Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de codificación do contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Please contact the website owners to inform them of this problem.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsafe File Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de ficheiro inseguro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection was reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciouse a conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection has timed out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexión esgotou o tempo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The address wasn't understood</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se entendeu o enderezo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;You might need to install other software to open this address.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;É posíbel que necesite instalar outro software para abrir este enderezo.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The proxy server is refusing connections</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor mandatario está a rexeitar as conexións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the proxy settings to make sure that they are correct.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Contact your network administrator to make sure the proxy server is  working.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique a configuración de proxy para asegurarse de que é correcta.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Contacte co seu administrador de rede para asegurarse de que o servidor proxy está a funcionar.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to find the proxy server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel encontrar o servidor mandatario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the proxy settings to make sure that they are correct.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check to make sure your computer has a working network connection.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure  that &amp;brandShortName; is permitted to access the Web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique a configuración de proxy para asegurarse de que é correcta.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique para asegurarse de que o computador ten unha conexión de rede que funciona.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se o computador ou rede está protexida por un firewall ou proxy, asegúrese de  que &amp;brandShortName; ten permiso para acceder á web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page isn't redirecting properly</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A páxina non está a redirixirse correctamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept  cookies.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Este problema pode ser causado, ás veces, pola desactivación ou rexeitamento para aceptar  cookies.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected response from server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resposta inesperada do servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check to make sure your system has the Personal Security Manager  installed.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;This might be due to a non-standard configuration on the server.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique para asegurarse de que o sistema ten instalado un Xestor de seguranza persoal.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Isto pode deberse a unha configuración non estándar no servidor.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Secure Connection Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de conexión segura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Please contact the web site owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in the help menu to report this broken site.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Non é posíbel mostrar a páxina que está a tentar visualizar porque non foi posíbel verificar a autenticidade dos datos recibidos.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Contacte cos propietarios do sitio web para informalos deste problema. Tamén pode utilizar o comando encontrado no menú de axuda para informar deste sitio.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;This could be a problem with the server's configuration, or it could besomeone trying to impersonate the server.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If you have connected to this server successfully in the past, the error maybe temporary, and you can try again later.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Isto podería ser un problema coa configuración do servidor ou alguén que está a tentar facerse pasar polo servidor.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se xa estivo conectado a este servidor de forma correcta, o erro talvez sexa temporal e podería tentar máis tarde.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few  moments.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If you are unable to load any pages, check your computer's network  connection.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure  that &amp;brandShortName; is permitted to access the Web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;O sitio podería estar indispoñíbel temporalmente ou demasiado ocupado. Tente de novo en breves momentos.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se non consigue cargar algunhas páxinas, verifique a conexión de rede do computador.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se o computador ou rede está protexida por un firewall ou proxy, asegúrese de  que &amp;brandShortName; está permitido acceder á web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suspected Attack Site!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio sospeitoso de ser malicioso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Attack sites try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Web site owners who believe their site has been reported as an attack site in error may &amp;lt;a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' &amp;gt;request a review&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Os sitios maliciosos tentan instalar programas para roubar información privada, utilizar o computador para atacar outros ou danar o seu sistema.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Os propietarios de sitios web que crean que foron identificados por erro como maliciosos poden &amp;lt;a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' &amp;gt;solicitar unha revisión&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suspected Web Forgery!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Web sospeitosa de ser falsa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Entering any personal information on this page may result in identity theft or other fraud.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;These types of web forgeries are used in scams known as phishing attacks, in which fraudulent web pages and emails are used to imitate sources you may trust.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;A introdución de información persoal nesta páxina pode resultar en usurpación de identidade ou outro tipo de acción fraudulenta.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Este tipo de falsificación web utilízase nos casos coñecidos como phishing, nos cales se utilizan correos electrónicos e páxinas web fraudulentas para imitar fontes en que o usuario eventualmente confía.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Or you can add an exception?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ou pode engadir unha excepción?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Exception?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir excepción?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;You should not add an exception if you are using an internet connection that you do not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this server.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&amp;securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/&amp;gt;&amp;lt;xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&amp;securityOverride.exceptionButtonLabel;'/&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Non debe engadir unha excepción se está a utilizar unha conexión á Internet en que non confía completamente ou se non está habituado a ver un aviso deste servidor.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&amp;securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/&amp;gt;&amp;lt;xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&amp;securityOverride.exceptionButtonLabel;'/&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed using the Applications tab in &amp;brandShortName;'s Preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É posíbel modificar a configuración utilizando o separador Aplicacións nas Preferencias de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed using the Applications tab in &amp;brandShortName;'s Options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É posíbel modificar a configuración utilizando o separador Aplicacións nas Opcións de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Manager</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestor de certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seus certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>People</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Persoas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Servers</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authorities</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Others</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Built-in CAs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC incorporadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CAs Managed By You</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC xestionadas por vostede</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates from these organizations that identify you:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados destas organizacións que o identifican:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that identify these people:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que identifican estas persoas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that identify these servers:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que identifican estes servidores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that identify these certificate authorities:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que identifican estas autoridades certificadoras:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that do not fit in any of the other categories:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que non encaixan en ningunha das outras categorías:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Currently verifying certificate?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando o certificado?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued To</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued By</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fingerprints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegadas dactilares</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Detail</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Common Name (CN)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome común (NC)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organization (O)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organización (O)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organizational Unit (OU)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unidade organizativa (UO)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SHA1 Fingerprint</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegada dactilar SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MD5 Fingerprint</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegada dactilar MD5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Security Certificate Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuración do certificado de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit CA certificate trust settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuración de confianza do certificado da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit web site certificate trust settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuración de confianza do certificado do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit trust settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuración de confianza:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can identify web sites.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado identifica sitios web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can identify mail users.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado identifica usuarios de correo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can identify software makers.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado identifica fabricantes de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit certificate trust settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuración de confianza dos certificados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust the authenticity of this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar na autenticidade deste certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do not trust the authenticity of this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non confiar na autenticidade deste certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit email certificate trust settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuración de confianza dos certificados de correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested to delete this certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou eliminar este certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete this certificate?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer eliminar este certificado?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Your Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested to delete the certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou eliminar o certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Once you have deleted this certificate, you will not be able to read mail that has been encrypted with it.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ao eliminar este certificado non poderá ler o correo cifrado con el.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lifetime</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Duración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued On</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expires On</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caduca o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit CA Trust</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar confianza AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Export?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exportar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Backup All?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copia de seguranza de todo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>z</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Fields</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Campos do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Field Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor do campo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Hierarchy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xerarquía do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Security Exception</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir excepción de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm Security Exception</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar excepción de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lexitimación de bancos, tendas e outros sitios públicos non requirirá este proceso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permanently store this exception</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacenar esta excepción de forma permanente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Device Manager</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestor de dispositivos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Modules and Devices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Módulos e dispositivos de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Slot Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar o nome da rañura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Log In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Log Out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar o contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unload</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter the information for the module you want to add.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza a información do módulo que quere engadir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do módulo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New PKCS#11 Module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo módulo PKCS#11</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module filename:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro do módulo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load PKCS#11 Device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar o dispositivo PKCS#11</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal actual:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New password (again):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo contrasinal (outra vez):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password quality meter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Medidor de calidade de contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you reset your master password, all your stored web and e-mail passwords, form data, personal certificates, and private keys will be forgotten. Are you sure you want to reset your master password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se restabelece o contrasinal principal esqueceranse os contrasinais de web e correo electrónico, os datos dos formularios, os certificados persoais e as chaves privadas que estean almacenados.. Ten a certeza de querer restabelecelo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error - cannot recover</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro - irrecuperábel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings for general security</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración da seguranza xeral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Level</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nivel de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use paranoid security settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar unha configuración de seguranza paranoica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have been asked to trust a new Certificate Authority (CA).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitouse que confíe nunha nova autoridade certificadora (AC).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust this CA to identify web sites.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar nesta AC para identificar sitios web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust this CA to identify email users.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar nesta AC para identificar usuarios de correo electrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust this CA to identify software developers.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar nesta AC para identificar os desenvolvedores de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate and its policy and procedures (if available).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Antes de confiar nesta AC para calquera finalidade, debería examinar o seu certificado e a súa política e procedementos (se están dispoñíbeis).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Política</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Examine CA certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Examinar o certificado da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Examine CA policies and procedures</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Examinar as políticas e procedementos da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Certificate already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa existe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Identification Request</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitude de identificación de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This site has requested that you identify yourself with a certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio solicitou que se identifique cun certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a certificate to present as identification:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un certificado para presentar como identificación:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details of selected certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do certificado seleccionado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Certificate Backup Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un contrasinal para a copia de seguranza do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate backup password you set here protects the backup file that you are about to create. You must set this password to proceed with the backup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal da copia de seguranza do certificado protexe o ficheiro que vai crear. Estabeleza ese contrasinal para realizar a copia de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate backup password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal da copia de seguranza do certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate backup password (again):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal da copia de seguranza do certificado (outra vez):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importante: Se esquece o contrasinal da copia de seguranza do certificado non poderá restaurar esa copia. Gárdeo nun lugar seguro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Entry Dialog</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caixa de diálogo de introdución do contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter the password that was used to encrypt this certificate backup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal utilizado para cifrar esta copia de seguranza do certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Token Dialog</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caixa de diálogo de escolla da chave electrónica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please choose a token.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla unha chave electrónica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encryption Key Copy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copia da chave de cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Important: This certificate authority has asked to make a backup of your encryption private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importante: Esta autoridade certificadora solicitou facer unha copia de seguranza da súa chave privada de cifrado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The benefit is that if you lose access to your encryption private key, you can request a copy from this certificate authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A vantaxe é que, se perde o acceso á súa chave privada de cifrado, pode solicitar unha copia desta autoridade certificadora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>However, your encryption private key will be stored by the certificate authority, and could be used to read your encrypted email or documents without your permission.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Con todo, a súa chave privada de cifrado será gardada pola autoridade certificadora, e podería utilizarse para ler o seu correo ou documentos cifrados sen o seu permiso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please ask your system administrator for assistance</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicite axuda ao administrador do sistema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Generating A Private Key</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xerando unha chave privada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Generation in progress? This may take a few minutes?.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave está a ser xerada? O proceso pode demorar uns minutos?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agarde?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text Signing Request</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Petición de sinatura de texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signing Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de sinatura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To confirm you agree to sign this text message using your selected certificate, please confirm by entering the master password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para confirmar que quere asinar esta mensaxe de texto utilizando o certificado seleccionado, confírmeo introducindo o contrasinal principal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Protected Token Authentication</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticación protexida da chave electrónica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please authenticate to the token. Authentication method depends on the type of your token.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autentifíquese coa chave electrónica. O método de autentificación depende do tipo da súa chave electrónica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Token:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave electrónica:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter the Personal Security Password for the PSM Private Keys security device.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal de seguranza persoal para o dispositivo de seguranza Chaves privadas PSM.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want to trust &amp;quot;%S&amp;quot; for the following purposes?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere confiar en &amp;quot;%S&amp;quot; para as seguintes finalidades?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Authority (unnamed)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridade certificadora (sen nome)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit certificate trust</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar certificado de confianza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate &amp;quot;%S&amp;quot; represents a Certificate Authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado &amp;quot;%S&amp;quot; representa unha autoridade certificadora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate &amp;quot;%S&amp;quot; was issued by:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado &amp;quot;%S&amp;quot; foi emitido por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Because you do not trust the certificate authority that issued this certificate, you do not trust the authenticity of this certificate unless otherwise indicated here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa que non confía na autoridade certificadora que emitiu ese certificado, tampouco confía na autenticidade deste certificado a non ser que indique o contrario aquí.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Because you trust the certificate authority that issued this certificate, you trust the authenticity of this certificate unless otherwise indicated here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa que confía na autoridade certificadora que emitiu este certificado, tamén confía na  autenticidade deste certificado a non ser que indique o contrario aquí.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Because you do not know the certificate authority that issued this certificate, you do not trust the authenticity of this certificate unless otherwise indicated here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa que non coñece a autoridade certificadora que emitiu este certificado, non confía na autenticidade deste certificado a non ser que indique o contrario aquí.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate for this certificate authority was not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou un certificado para esta autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these server exceptions?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de que desexa eliminar estas excepcións de servidor?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete a server exception, you restore the usual security checks for that server and require it uses a valid certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina unha excepción de servidor restaurará as verificacións de seguranza habituais que requiren a utilización dun certificado válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Server Certificate Exceptions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar as excepcións de certificado de servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está certo de querer eliminar estes certificados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina un dos seus certificados, xa non o poderá utilizar para se identificar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete your Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar os certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these CA certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está certo de querer eliminar estes certificados de AC?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete a certificate authority (CA) certificate, this application will no longer trust any certificates issued by that CA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina un certificado dunha autoridade de certificados (AC), a aplicación non confiará máis nos certificados emitidos por ela.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete CA Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificados de AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these people's e-mail certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está certo de querer eliminar estes certificados de correo electrónico?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete a person's e-mail certificate, you will no longer be able to send encrypted e-mail to that person.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina o certificado de correo electrónico dunha persoa non poderá enviarlle máis correos cifrados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete E-Mail Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificados de correo eelctrónico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer eliminar estes certificados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File Name to Restore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro para restaurar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File Name to Backup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro para copiar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS12 Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros PKCS12</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this button to reset %S's security preferences to their factory settings.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice este botón para restaurar as preferencias de seguranza de %S aos seus valores de fábrica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate has been verified for the following uses:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado está verificado para os seguintes usos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because it has been revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar este certificado porque foi revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because it has expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar este certificado porque caducou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because it is not trusted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar este certificado porque non é de confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because the issuer is not trusted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar este certificado porque o emisor non é de confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because the issuer is unknown.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar este certificado porque se descoñece o emisor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar este certificado porque o certificado da AC non é válido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar este certificado por motivos descoñecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organization: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organización: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued Under: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido baixo: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Site Identity Not Verified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se verificou a identidade do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Site Identity Verified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificouse a identidade do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site %S supports authentication for the page you are viewing. The identity of this web site has been verified by %S, a certificate authority you trust for this purpose.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S admite a autenticación para a páxina que está a ver. A identidade do sitio foi verificada por %S, autoridade de certificados de confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View the security certificate that verifies this web site's identity.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o certificado de seguranza que verifica a identidade deste sitio web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Not Encrypted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexión non cifrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site %S does not support encryption for the page you are viewing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S non é compatíbel co cifrado da páxina que está a ver.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Information sent over the Internet without encryption can be seen by other people while it is in transit. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A información enviada pola Internet sen cifrar pode ser visualizada por outras persoas durante o seu tránsito. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are viewing is not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A páxina que está a ver non está cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Encrypted: High-grade Encryption (%S %S bit)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexión cifrada: cifrado de alto grao (%S %S bits)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are viewing was encrypted before being transmitted over the Internet.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A páxina que está a ver cifrouse antes de ser transmitida pola Internet.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encryption makes it very difficult for unauthorized people to view information traveling between computers. It is therefore very unlikely that anyone read this page as it traveled across the network.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O cifrado dificulta que persoas non autorizadas visualicen a información que transita entre computadores. Por tanto é pouco probábel que alguén lese esta páxina mentres viaxaba pola rede.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Encrypted: Low-grade Encryption (%S %S bit)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexión cifrada: cifrado de baixo grao (%S %S bits)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site %S is using low-grade encryption for the page you are viewing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S utiliza unha cifraxe de baixo grao para a páxina que está a ver.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Low-grade encryption may allow some unauthorized people to view this information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A cifraxe de baixo grao pode permitirlle a algunha xente ver esta información.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Partially Encrypted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexión parcialmente cifrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Parts of the page you are viewing were not encrypted before being transmitted over the Internet.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Partes da páxina que está a ver non se cifraron antes de ser transmitidas pola Internet.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Viewer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visor de certificados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Not Part Of Certificate&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Non é parte do certificado&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Unknown Issuer&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Emisor descoñecido&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You should click OK only if you trust &amp;quot;%S&amp;quot; to protect your encryption private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Só debería premer Aceptar se confía en que &amp;quot;%S&amp;quot; protexa a súa chave privada de cifrado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(not set)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen definir)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to change Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel modificar o contrasinal principal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You did not enter the correct current Master Password. Please try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non introduciu o contrasinal principal correcto. Tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Master Password successfully changed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal principal modificouse con éxito.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning! You have deleted your Master Password. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Eliminou o contrasinal principal. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning! You have decided not to use a Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Decidiu non utilizar un contrasinal principal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your stored web and email passwords, form data, and private keys will not be protected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se protexerán os seus contrasinais de web e de correo electrónico, datos de formularios nin chaves privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to Login</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel entrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a PKCS#11 device to load</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un dispositivo PKCS#11 para cargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Módulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camiño</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Label</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiqueta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manufacturer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fabricante</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>HW Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versión HW</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FW Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versión FW</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disabled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Present</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non está presente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninitialized</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen iniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Logged In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non está identificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Logged In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ready</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Listo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable FIPS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar FIPS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable FIPS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar FIPS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FIPS mode requires that you have a Master Password set for each security device. Please set the password before trying to enable FIPS mode.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O modo FIPS requier que dispoña dun contrasinal principal para cada dispositivo de seguranza. Estabeleza o contrasinal antes de tentar activar este modo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S cannot establish an encrypted connection with &amp;quot;%S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non pode estabelecer unha conexión cifrada con &amp;quot;%S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate revocation list (CRL) from &amp;quot;%S&amp;quot; needs to be updated.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A listaxe de revogación de certificados (CRL) de &amp;quot;%S&amp;quot; ten que actualizarse.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>None</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ningunha</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL originally fetched from</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL recollida orixinalmente de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL advertised by the CA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL publicado pola AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Number of days before next update must be a number greater than zero.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O número de días antes da próxima actualización ten que ser un número maior que cero.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frequency of update must be a number greater than zero.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A frecuencia das actualizacións ten que ser un número maior que cero.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic Update is not enabled for this CRL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizacións automáticas non están activadas para esta CRL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic Update is enabled for this CRL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizacións automáticas están activadas para esta CRL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to enable automatic update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere activar a actualización automática?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to view the automatic update settings?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere ver a configuración da actualización automática?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Not Defined&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Sen definir&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto update URL is not defined.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O URL de actualización automática non está definido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redefinir o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your password has been reset.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal foi restabelecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enabled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Enabled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non activado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Certificate Revocation List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar a lista de revogación de certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import the CRL from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar a CRL de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select File containing somebody's Email certificate to import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o ficheiro que contén o certificado de correo electrónico dalguén para importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select File containing CA certificate(s) to import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o ficheiro que contén os certificados de AC para importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select File containing Server certificate to import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o ficheiro que contén os certificados de servidor para importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros con certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site '%S' has requested that you sign the following text message:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio '%S' solicitoulle que asine a seguinte mensaxe de texto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Certificate To File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar o certificado nun ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate (PEM)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 (PEM)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate with chain (PEM)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 con cadea (PEM)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate (DER)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 (DER)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate (PKCS#7)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 (PKCS#7)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate with chain (PKCS#7)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 con cadea (PKCS#7)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro no ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't write to file %S:\n%S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel gardar no ficheiro %S:\n%S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Access denied</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso denegado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File is locked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro está protexido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No space left on device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai espazo no dispositivo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro descoñecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to override how %S identifies this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vai obviar a forma en que %S identifica este sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This site attempts to identify itself with invalid information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sito está a tentar identificarse con información non válida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrong Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio errado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate belongs to a different site, which could indicate an identity theft.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado pertence a outro sitio. É posíbel que se trate dun roubo de identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Outdated Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Información anticuada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate is not currently valid. It is impossible to verify whether this identity was reported as stolen or lost.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa non é válido. Non é posíbel verificar se esta identidade consta como roubada ou perdida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown Identity</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identidade descoñecida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate is not trusted, because it hasn't been verified by a recognized authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non é de confianza xa que non foi verificada por ningunha autoridade recoñecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Valid Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This site provides valid, verified identification. There is no need to add an exception.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio fornece información válida e verificada. Non é necesario engadir unha excepción.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando a información</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attempting to identify the site?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentanto identificar o sitio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Information Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai información dispoñíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to obtain identification status for the given site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel obter o estado da identificación para o sitio especificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fallou a conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Master Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinais principais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Master Password Timeout</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo de espera dos contrasinais principais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will ask for your master password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; solicitará o contrasinal principal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The first time it is needed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A primeira vez que se precisa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Every time it is needed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cada vez que se precisa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If it has not been used for </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se non se usou en </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>minutes or longer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>minutos ou máis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your master password protects sensitive information such as web passwords and certificates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal principal protexe a información sensíbel, como os contrasinais de web e os certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o contrasinal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you reset your master password, all of your stored web and e-mail passwords, form data, personal certificates, and private keys will be lost.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se restabelece o contrasinal principal perderanse os contrasinais de web e correo electrónico, os datos de formularios, os certificados persoais e as chaves privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy and Security</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Privacidade e seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer a configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Preferences?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer as preferencias?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use the Certificate Manager to manage your personal certificates, as well as those of other people and certificate authorities.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o xestor de certificados para xestionar os seus certificados persoais, así como os doutras persoas e autoridades certificadoras.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os certificados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Security Devices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os dispositivos de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this button to manage your security devices, such as smart cards.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice este botón para xestionar os seus dispositivos de seguranza, como os cartóns intelixentes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Security Devices?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os dispositivos de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Protocol Versions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versións do protocolo SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Warnings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alertas SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client Certificate Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Selección do certificado cliente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Secure Sockets Layer (SSL)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Secure Sockets Layer (SSL)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable SSL version 3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar SSL versión 3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable TLS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar TLS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; can alert you to the security status of the web page you are viewing. Set &amp;brandShortName; to show a warning and ask permission before:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; pode avisalo acerca do estado de seguranza da páxina web que está a ver. Configure &amp;brandShortName; para que mostre un aviso e solicite permiso antes de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading a page that supports encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar unha páxina que admita cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading a page that uses low-grade encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar unha páxina que empregue cifrado de baixo grao</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending form data from an unencrypted page to an unencrypted page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar datos de formulario dunha páxina non cifrada a outra páxina non cifrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Leaving a page that supports encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saír dunha páxina compatíbel co cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Redirecting from one encrypted page to another</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redirixir dunha páxina cifrada a outra</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Redirecting from an encrypted page to an unencrypted page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redirixir dunha páxina cifrada a unha páxina sen cifrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Viewing a page with an encrypted/unencrypted mix</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver unha páxina con elementos cifrados e non cifrados mesturados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Decide how &amp;brandShortName; selects a security certificate to present to web sites that require one:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Decida como &amp;brandShortName; selecciona os certificados de seguranza para presentalos en sitios web que os requiren:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Automatically</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar automaticamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask Every Time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar cada vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use the CRL Manager to manage the Certificate Revocation Lists (CRL) that are stored in your certificate database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice o xestor de CRL para xestionar as listas de revogación de certificados gardadas na base de datos de certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage CRLs?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar as CRL?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage CRLs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar as CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>These Certificate Revocation Lists (CRL) are stored in your certificate database:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estas listas de revogación de certificados (CRL) almacénanse na base de datos de certificados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Última actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Próxima actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualización automática</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto Update Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado das actualizacións automáticas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic CRL Update Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias da actualización automática das CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable Automatic Update for this CRL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar a actualización automática desta CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Day(s) before Next Update date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Días até a próxima actualización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update every</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar cada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Day(s)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>días</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL would be imported From:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A LRC importaríase de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Import Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado da importación da CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Certificate Revocation List (CRL) was successfully imported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importouse correctamente a lista de revogación de certificados (CRL).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Issued By:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CRL emitida por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organization: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organización: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unit: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unidade: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next Update On: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Próxima actualización: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Previous Consecutive Update Failures: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anteriores fallos consecutivos na actualización: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details of Last Update Failure: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do último fallo na actualización: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use the Online Certificate Status Protocol (OCSP) to confirm the current validity of certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice o protocolo de estado de certificados en liña (OCSP) para confirmar a validez dos certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validate a certificate if it specifies an OCSP server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validar un certificado se especifica un servidor OCSP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validate all certificates using the following OCSP server:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validar todos os certificados que utilizan o seguinte servidor OCSP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Service URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de servizo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Response Signer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante da resposta:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When an OCSP server connection fails, treat the certificate as invalid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando falla a conexión a un servidor OCSP, tratar o certificaco como non válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no host)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen servidor)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>For security reasons, javascript or data urls cannot be loaded from the history window or sidebar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por motivos de seguranza non é posíbel cargar o URL de Javascript nin os datos na barra lateral do historial.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Shared File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando o ficheiro compartido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Replacing: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Substituíndo: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Replacing Shared File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Substituíndo o ficheiro compartido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skipping: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skipping Shared File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorando o ficheiro compartido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting file: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminando o ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting component: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminando o compoñente: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Executing: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Executing: %s with argument: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executando: %s co argumento: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy File: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar ficheiro: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Execute File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executar ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Execute File: %s with argument: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executar ficheiro: %s co argumento: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move File: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover ficheiro: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename File: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear ficheiro: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Folder: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear cartafol: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Folder: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar cartafol: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename Folder: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear cartafol: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Windows Shortcut: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atallo de Windows: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mac Alias: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alcume Mac: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Windows Register Server: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor de rexistro de Windows: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown file operation command!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comando de operación de ficheiros descoñecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Patching: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parchando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Skin: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de tema: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Locale: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de idioma: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Content: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de contido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Package: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de paquete: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar este tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this locale</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar este idioma</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install the theme &amp;quot;%1$S&amp;quot; from %2$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar o tema &amp;quot;%1$S&amp;quot; de %2$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install the locale &amp;quot;%1$S&amp;quot; from %2$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar o idioma &amp;quot;%1$S&amp;quot; de %2$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Queued</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Na cola</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloaded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsigned</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen asinar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ERROR</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ERRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Success</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pronto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart to complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie para concluír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Access denied</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso negado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected installation error\nReview the Error Console log for more details.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de instalación inesperado\nConsulte o rexistro da consola de JavaScript para obter máis detalles.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install script not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o script de instalación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not a valid install package</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é un paquete de instalación válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid argument</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Argumento incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User cancelled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usuario cancelado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Required file does not exist</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non existe un ficheiro requirido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Só de lectura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AppleSingle extraction error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de extracción de AppleSingle</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid path</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camiño incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>EXTRACTION_FAILED</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ERRO DE EXTRACCIÓN</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancelled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro da descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Script error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do script</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Already exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Out of space</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo esgotado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chrome registration failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do rexistro en chrome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unfinished install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación sen concluír</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported package</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paquete incompatíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signing could not be verified.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel verificar a sinatura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid file hash (possible download corruption)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hash de ficheiro incorrecto (posíbel erro na descarga)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown or invalid file hash type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de hash de ficheiro descoñecido ou incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Out of memory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Memoria esgotada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected error %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro %S inesperado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copyright &amp;copy; 1998-2008 by</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copyright &amp;copy; 1998-2008 por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>to the Mozilla Project.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>para o proxecto Mozilla.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read the</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lea as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>licensing information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>información de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>for this product.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>deste produto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>release notes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>notas de lanzamento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>for this version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>desta versión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>See the</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vexa a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>build configuration</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>configuración da compilación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>used for this version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>utilizada para esta versión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Build identifier: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador da versión: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No applications were found for this file type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron aplicacións para este tipo de ficheiro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send this item to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar este elemento a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do not show me this dialog box again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar esta caixa de diálogo de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Caret Browsing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegación con cursor de texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pressing F7 turns Caret Browsing on or off. This feature places a moveable cursor in web pages, allowing you to select text with the keyboard. Do you want to turn Caret Browsing on?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ao premer F7 activa ou desactiva a navegación con cursor de texto. Esta funcionalidade coloca un cursor mobíbel nas páxinas web, permitíndolle seleccionar texto co teclado. Ten a certeza de querer activar a navegación con cursor de texto?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto-Detect</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detección automática</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Encodings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis codificacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>West European</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Europea occidental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>East European</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Europea oriental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>East Asian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asiática oriental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SE &amp;amp; SW Asian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SE e SW asiático</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Middle Eastern</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Oriental media</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unicode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unicode</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize List?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar lista?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Brief Title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Título breve</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some sample Text goes here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aquí vai algún texto de exemplo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de usuario:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm Password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>verificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alerta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Prompt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authentication Required</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticación necesaria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Required</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal necesario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Yes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Si</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;No</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Save</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Gardar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Revert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Desfacer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Don't Save</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non gardar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>[JavaScript Application]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>[Aplicación JavaScript]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page at %S says:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A páxina en %S di:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>about:config</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>about:config</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This might void your warranty!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Isto pode anular a súa garantía</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Changing these advanced settings can be harmful to the stability, security, and performance of this application. You should only continue if you are sure of what you are doing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar esta configuración avanzada pode ser prexudicial para a estabilidade, seguranza e execución desta aplicación. Só debería continuar se ten a certeza do que está a facer.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I'll be careful, I promise!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serei prudente, prométoo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show this warning next time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar este aviso a próxima vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Filter:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Filtro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preference Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome preferido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click to sort</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema para ordenar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click to select columns to display</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema para seleccionar as columnas a mostrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da copia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor da copia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Modify</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Toggle</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alternar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redefinir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>String</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cadea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Integer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enteiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Boolean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Booleano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>user set</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>conxunto de usuarios</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>locked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>bloqueado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>string</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>cadea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>integer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>enteiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>boolean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>booleano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New %S value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo valor %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter the preference name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome de preferencia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter %S value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o valor %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Console</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Consola de erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source File:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro de orixe:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liña:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Column:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Columna:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warnings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Messages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Code:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Código:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Evaluate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avaliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>First &amp;gt; Last Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenación primeiro &amp;gt; último</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last &amp;gt; First Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenación último &amp;gt; primeiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source File: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro de orixe: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liña: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line: %S, Column: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liña: %S, Columna: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source Code:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Código de orixe:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save As</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar como</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>index</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>índice</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina web, completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, HTML only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina web, só HTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, XHTML only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina web, só XHTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, SVG only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina web, só SVG</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, XML only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina web, só XML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S_files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S_ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize Character Encoding</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar codificación de caracteres</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Active Character Encodings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificacións activas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Available Character Encodings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificacións dispoñíbeis:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar a barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 635px; height: 400px;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 635px; altura: 400px;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can add or remove items by dragging to or from the toolbars.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode engadir ou eliminar elementos arrastrándoos desde ou cara a unha barra de ferramentas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icons and Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iconas e texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iconas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Small Icons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar iconas pequenas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Default Set</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a configuración predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add New Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir nova barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Undo Changes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desfacer modificacións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter a name for this toolbar:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un nome para esta barra de ferramentas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There is already a toolbar with the name &amp;quot;%S&amp;quot;. Please enter a different name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe unha barra de ferramentas co nome &amp;quot;%S&amp;quot;. Introduza outro diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must enter a name to create a new toolbar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un nome para crear unha barra de ferramentas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Separator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Flexible Space</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo flexíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Space</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis información</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Illegal Operation in Plug-in</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Operación non permitida no plug-in</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The plug-in performed an illegal operation. You are strongly advised to restart %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O plug-in executou unha operación ilegal. Aconséllase encarecidamente reiniciar %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't show this message again during this session.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar esta mensaxe outra vez durante esta sesión.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Previous</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Look in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mirar en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Files of type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de ficheiros:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show hidden files and directories</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar ficheiros e directorios ocultos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You do not have the permissions necessary to view this directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non dispón dos permisos necesarios para ver este directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go up a level</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subir un nivel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to home</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ao inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create new directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear directorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todos os ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>HTML Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros HTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros de texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.txt; *.text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.txt; *.text</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros de imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.png; *.bmp; *.xbm; *.ico</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.png; *.bmp; *.xbm; *.ico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>XML Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros XML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.xml</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.xml</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>XUL Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros XUL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.xul</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.xul</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do directorio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S already exists.\nDo you want to replace it?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa existe.\nQuere substituílo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save As:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar como:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error opening %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File %S doesn't exist</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro %S non existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error accessing %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao acceder %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory %S doesn't exist</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O directorio %S non existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File %S is not readable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro %S non é lexíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error saving %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao gardar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is a file, can't save %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S é un ficheiro, non se pode gardar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path %S doesn't exist, can't save %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O camiño %S non existe, non se pode gardar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File %S is not writable.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro %S non dispón de permisos de escritura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot create file. Directory %S is not writable.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel crear o ficheiro. O directorio %S non é editábel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error creating %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A file named %S already exists, directory cannot be created.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe un ficheiro chamado %S, non se pode crear o directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory %S could not be created</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel crear o directorio %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory cannot be created, %S is a file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel crear o directorio, %S é un ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory cannot be created, %S not writable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel crear o directorio, non se pode escribir en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create new directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear novo directorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro descoñecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An unknown error occured (path %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro descoñecido (camiño %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find the next occurrence of the phrase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar a seguinte aparición da frase</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Previous</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find the previous occurrence of the phrase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar a anterior aparición da frase</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Find bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar a barra de localización</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Highlight all</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realzar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Highlight all occurrences of the phrase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realzar todas as aparicións da frase</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Match case</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Diferenciar maiúsculas de minúsculas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Phrase not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frase non encontrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reached end of page, continued from top</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chegouse ao final da páxina, continuar desde o inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reached top of page, continued from bottom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chegou ao inicio da páxina, continuar desde o final</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quick Find:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localización rápida:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quick Find (links only):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localización rápida (só ligazóns):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Case sensitive)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Diferenciar maiúsculas de minúsculas)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S match</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S coincidencia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S matches</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S coincidencias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More than %S matches</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Máis de %S coincidencias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in This Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar nesta páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find what:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar que:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrap</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axustar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Next</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar seguinte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abaixo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Direction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dirección</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The text you entered was not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o texto que introduciu.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Frames</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir marcos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>_As Laid Out on the Screen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>_Como mostrado na pantalla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The _Selected Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O marco _seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Each Frame on Separate _Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cada _marco en páxinas separadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ignore Scaling and S_hrink To Fit Page Width</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar a escala e e_ncoller para axustar á largura da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Selection _Only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir _só a selección</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Backgrounds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir fondos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Background _Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir _cores de fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Background I_mages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir i_maxes de fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Header and Footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira e pé de páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esquerda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dereita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>--blank--</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>--en branco--</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Título</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Date/Time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data/Hora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page #</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina #</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page # of #</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina # de #</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Custom...</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar...</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter your custom header/footer text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu texto de pé de páxina/cabeceira personalizado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>en-US</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>en-US</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>x-western</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x-western</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>en-us, en, gl</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>gl-gl, gl, en-us, en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1, UTF-8</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1, UTF-8</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, ISO-8859-3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, ISO-8859-3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, x-mac-romanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, x-mac-romanian</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, ISO-2022-KR</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, ISO-2022-KR</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE, UTF-32BE, UTF-7</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE, UTF-32BE, UTF-7</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>true</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>true</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F20</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F20</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Up Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frecha cara a arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Down Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>frecha cara a abaixo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frecha cara á esquerda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frecha cara á dereita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina cara a arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INTRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Return</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INTRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>TAB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Backspace</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>RETROCESO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Del</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SUPR</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INICIO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>End</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>FIN</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Esc</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ESC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INSERIR</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Afar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Abkhazian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abkhazo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Avestan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avéstico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Afrikaans</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afrikaans</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Akan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Akan</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Amharic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Amárico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Aragonese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aragonés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Assamese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asamés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Asturian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asturiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Avaric</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ávaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Aymara</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aimara</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Azerbaijani</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerbaixano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bashkir</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Baskir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belarusian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bielorruso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulgarian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Búlgaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bihari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bihari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bislama</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bislama</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bambara</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bambara</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tibetan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tibetano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Breton</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bretón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bosnian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bosnio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Catalan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Catalán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chechen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Checheno</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chamorro</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chamorro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Corsican</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Corso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cree</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cree</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Czech</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Checo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Church Slavic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslavo eclesiástico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chuvash</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chuvaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welsh</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Galés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Danish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dinamarqués</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>German</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alemán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Divehi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Divehi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dzongkha</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dzongkha</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ewe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ewe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greek</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grego</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>English</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inglés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Esperanto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esperanto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Spanish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Español</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Estonian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estoniano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Basque</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Éuscaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Persian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Persa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fulah</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fula</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finnish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fijian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fixiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Faroese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Feroés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Francés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Friulian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Friulano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frisian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frisio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Irish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Irlandés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scots Gaelic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gaélico escocés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Galician</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Galego</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guarani</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guaraní</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manx</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gaélico manés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hausa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hebrew</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hebreo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hindi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hindi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hiri Motu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hiri Motu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Croatian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Croata</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Upper Sorbian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alto sorbio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Haitian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Haitiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hungarian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Húngaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Armenian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Armenio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Herero</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Herero</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Interlingua</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Interlingua</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Indonesian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Indonesio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Interlingue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Interlingue</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Igbo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Igbo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sichuan Yi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Yi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Inupiaq</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inupiaq</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ido</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icelandic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Islandés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Italian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Italiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Inuktitut</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inuktitut</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Japanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xaponés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Javanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xavanés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Georgian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kongo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Congolés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kikuyu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kikuyu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kuanyama</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cuañama</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kazakh</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Casaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greenlandic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Groenlandés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Korean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Coreano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Konkani</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Konkani</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kanuri</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kanuri</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kashmiri</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caxemirés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kurdish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kurdo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Komi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Komi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cornish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Córnico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kirghiz</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kirguís</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Latin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Latín</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Luxembourgish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Luxemburgués</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ganda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ganda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Limburgan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limburgués</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lingala</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lingala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lao</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Laosiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lithuanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lituano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Luba-Katanga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Luba-Katanga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Latvian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Letón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malagasy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malgaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Marshallese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marshalés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maori</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Maorí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Macedonian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Macedonio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mongolian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mongol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Moldavian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Moldavo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Marathi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Maratí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malay</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malaio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maltese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Maltés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Burmese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Birmano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nauru</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nauruano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norwegian Bokm\u00e5l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruegués (Bokm\u00e5l)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ndebele, North</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ndebele do norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nepali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nepalí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ndonga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ndonga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dutch</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Neerlandés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norwegian Nynorsk</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruegués (Nynorsk)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norwegian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruegués</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ndebele, South</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ndebele do sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sotho, Northern</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sotho do norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Navajo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navajo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chichewa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chichewa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Occitan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Occitano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ojibwa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ojibwa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oromo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Oromo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ossetian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Osetio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Punjabi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Punjabi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pali</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Polish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Polaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pashto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pashto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Portuguese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Portugués</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quechua</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quechua</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rhaeto-Romanic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retorrománicas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kirundi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kirundi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Romanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Romanés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Russian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ruso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kinyarwanda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kinyarwanda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sanskrit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sánscrito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sardinian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sardo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sindhi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sindhi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Northern Sami</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sami do norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sango</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sango</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Singhalese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cingalés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovak</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslovaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovenian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esloveno</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Samoan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Samoano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shona</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Shona</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Somali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Somalí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Albanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Albanés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serbian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serbio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Siswati</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suazi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sotho, Southern</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sotho do sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sundanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sondanés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Swedish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sueco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Swahili</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suahili </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tajik</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Taxico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thai</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tailandés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tigrinya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tigriña</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tigre</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tigré</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkmen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turcomano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tagalog</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tagalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Klingon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Klingon</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tswana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tswana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tonga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tonga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tsonga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xitsonga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tatar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tártaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Twi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Twi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tahitian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tahitiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uighur</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uigur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ukrainian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ucraína</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Urdu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Urdú</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uzbek</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usbeco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Venda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Venda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vietnamese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vietnamita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Volap\u00fck</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Volap\u00fck</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Walloon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sorbian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sorabio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wolof</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Wolof</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Xhosa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xhosa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yiddish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Yiddish</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yoruba</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ioruba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zhuang</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zhuang</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chinese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chinés</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zulu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zulú</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>is copyright</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>é copyright</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>by its</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>polos/as seus/úas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>according to terms set out in the</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de acordo cos termos expostos no</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>document. All Rights Reserved.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>documento. Todos os dereitos reservados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mammon slept. And the &amp;lt;em&amp;gt;beast reborn&amp;lt;/em&amp;gt; spread over the earth and its numbersgrew legion. And they proclaimed the times and &amp;lt;em&amp;gt;sacrificed&amp;lt;/em&amp;gt; crops unto thefire, with the &amp;lt;em&amp;gt;cunning of foxes&amp;lt;/em&amp;gt;. And they built a new world in their ownimage as promised by the &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html&amp;quot;&amp;gt;sacred words&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt;, and &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://wiki.mozilla.org/About:mozilla&amp;quot;&amp;gt;spoke&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt; of the beast with their children. Mammon awoke, and lo! it was&amp;lt;em&amp;gt;naught&amp;lt;/em&amp;gt; but a follower.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mammon adormeceu. E a &amp;lt;em&amp;gt;besta renaceu&amp;lt;/em&amp;gt; estendéndose sobre a terra e os seus seguidores formaron unha lexión. Proclamaron os novos tempos e &amp;lt;em&amp;gt;sacrificaron&amp;lt;/em&amp;gt; colleitas con lume, coa &amp;lt;em&amp;gt;astucia das raposas&amp;lt;/em&amp;gt;. E construíron un novo mundo á súa semellanza como prometían as palabras sagradas de &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt; e &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://wiki.mozilla.org/About:mozilla&amp;quot;&amp;gt;a palabra &amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt; da besta e as súas crías. Mammon acordou, e non era &amp;lt;em&amp;gt;nada&amp;lt;/em&amp;gt; máis que un discípulo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>from &amp;lt;strong&amp;gt;The Book of Mozilla,&amp;lt;/strong&amp;gt; 11:9&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(10th Edition)&amp;lt;/small&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>do &amp;lt;strong&amp;gt;Libro de Mozilla,&amp;lt;/strong&amp;gt; 11:9&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(10ª Edición)&amp;lt;/small&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close this message</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar esta mensaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opening #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrindo #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The file &amp;quot;#3&amp;quot; is of type #2 (#1), and #4 does not know how to handle this file type. This file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; é do tipo #2 (#1), e #4 non sabe como manexar este tipo de ficheiro. Este ficheiro está situado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The file &amp;quot;#3&amp;quot; is of type #2, and #4 does not know how to handle this file type. This file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; é do tipo #2, e #4 non sabe como manexar este tipo de ficheiro. Este ficheiro está situado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site has suggested that &amp;quot;#3&amp;quot; be handled as an attachment. It is of type #2 (#1) and located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio suxeriu que &amp;quot;#3&amp;quot; sexa manexado como un anexo. Este é do tipo #2 (#1) e está localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site has suggested that &amp;quot;#3&amp;quot; be handled as an attachment. It is of type #2 and located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio suxeriu que &amp;quot;#3&amp;quot; sexa manexado como un anexo. Este é do tipo #2 e está localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#4 has detected that the file &amp;quot;#3&amp;quot; is likely to be of type #2 (#1). The file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#4 detectou que o ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; pode ser de tipo #2 (#1). O ficheiro está localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#4 has detected that the file &amp;quot;#3&amp;quot; is likely to be of type #2. The file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#4 detectou que o ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; pode ser de tipo #2. O ficheiro está localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>What should #1 do with this file?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Que debería facer #1 con este ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always perform this action when handling files of this type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realizar sempre esta acción ao manexar ficheiros deste tipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save it to disk</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardalo no disco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open it with the default application (#1)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrilo coa aplicación predefinida (#1)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open it with the default application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrilo coa aplicación predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open it with</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrilo con</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application you specified (&amp;quot;#1&amp;quot;) could not be found. Check the file name or select another application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel encontrar a aplicación que especificou (&amp;quot;#1&amp;quot;). Verifique o nome do ficheiro ou seleccione outra aplicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou a aplicación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter name of file to save to?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome do ficheiro que vai gardar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>unnamed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>sen nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2&amp;#037; of #1 Saved</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2&amp;#037; de #1 gardado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving From:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2&amp;#037; of #1 Completed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2&amp;#037; de #1 completos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opening From:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrindo de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>With:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Con:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Time Elapsed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo transcorrido:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Time Left:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo restante:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Progress:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Progreso:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keep this window open after the download is complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Deixar esta xanela aberta despois de conlcuír a descarga.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pór en pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show File Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar o enderezo do ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launch File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Paused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descarga en pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1KB of #2KB (at #3KB/sec)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1KB de #2KB (en #3KB/sec)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished, #2 KB downloaded (elapsed time was #1)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizada, #2 KB descargados (o tempo trancorrido foi #1)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1&amp;#037;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1&amp;#037;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning! Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Os ficheiros executábeis poden conter virus ou outro código malicioso que dane o computador. Teña coidado ao abrir este ficheiro. Ten a certeza de querer iniciar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't ask me again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non volver preguntarme.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sorted by %COLNAME%</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenado por %COLNAME%</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print to File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir nun ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Properties?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer Description:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrición da impresora:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Impresora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da impresora:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Range</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir intervalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todas as páxinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Selección</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Number of copies:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Número de copias:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>As laid out on the screen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Como mostrado na pantalla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The selected frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O marco seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Each frame separately</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cada marco por separado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da impresora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paper Size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño do papel:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plex mode:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo plex:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resolution/Quality:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resolución/calidade:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Command:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comando de impresión:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Job Title:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Título do traballo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GrayScale</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escala de cincentos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Color</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colorspace:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo de cor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download fonts to printer?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar os tipos de letra para a impresora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gap from edge of paper to Margin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo entre o bordo do papel e a marxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Top:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Superior:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bottom:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inferior:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esquerda:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dereita:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuración da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Format &amp;amp; Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formato e opcións</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Format</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formato</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Orientation:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Orientación:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Portrait</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vertical</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Landscape</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Horizontal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scale:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escala:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;#037;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;#037;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shrink To Fit Page Width</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compactar para axustar á largura da páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Background (colors &amp;amp; images)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir fondo (cores e imaxes)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Margins &amp;amp; Header/Footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marxes e cabeceira/pé de páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Margins (#1)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marxes (#1)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>inches</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>polgadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>millimeters</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>milímetros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Headers &amp;amp; Footers</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceiras e pés de páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Centro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left header</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira esquerda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center header</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira central</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right header</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira dereita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pé de páxina esquerdo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pé de páxina central</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pé de páxina dereito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Custom?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter your custom header/footer text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu texto de pé de páxina/cabeceira personalizado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>of</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>U</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>200&amp;#037;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>200&amp;#037;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shrink To Fit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compactar para axustar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Custom Scale?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar escala?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>First page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Primeira páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Última páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte páxina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Previous page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Páxina anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preparing?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preparando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimindo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printing is Completed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Impresión completa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Andorra</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Andorra</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U.A.E.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E.A.U.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Afghanistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afganistán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Antigua and Barbuda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Antigua e Barbuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Anguilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anguila</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Albania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Albania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Armenia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Armenia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netherlands Antilles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Antillas Neerlandesas ou Holandesas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Angola</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Angola</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Antarctica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Antártida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Argentina</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Arxentina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>American Samoa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Samoa americana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Austria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Austria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Australia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Australia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Aruba</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aruba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u00c5land Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas de \u00c5land</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Azerbaijan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerbaixán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bosnia and Herzegovina</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bosnia-Hercegovina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Barbados</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barbados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bangladesh</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bangladesh</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belgium</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bélxica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Burkina Faso</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Burkina Faso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulgaria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bulgaria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bahrain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bahrain</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Burundi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Burundi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Benin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benin</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bermuda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bermudas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Brunei Darussalam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Brunei Darussalam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bolivia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bolivia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Brazil</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Brasil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bahamas</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bahamas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bhutan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bután</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bouvet Island</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa Bouvet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Botswana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bostwana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belarus</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bielorrusia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belize</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Belize</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Canada</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Canadá</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cocos (Keeling) Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Cocos ou Keeling</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Congo-Kinshasa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>República Democrática do Congo-Kinshasa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Central African Republic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>República Centroafricana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Congo-Brazzaville</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Congo-Brazzaville</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switzerland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suíza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ivory Coast</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Costa do Marfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cook Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Cook</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chile</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cameroon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camerún</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>China</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>China</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colombia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Colombia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Costa Rica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Costa Rica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serbia and Montenegro</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serbia e Montenegro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cuba</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cuba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cape Verde</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabo Verde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Christmas Island</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa de Christmas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cyprus</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chipre</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Czech Republic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>República Checa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Germany</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alemaña</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Djibouti</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Djibuti</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Denmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dinamarca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dominica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dominica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dominican Republic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>República Dominicana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Algeria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alxeria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ecuador</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ecuador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Estonia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Egypt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exipto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Western Sahara</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sáhara Occidental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Eritrea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eritrea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Spain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>España</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ethiopia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiopía</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finlandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fiji</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fixi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Falkland Islands (Malvinas)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Malvinas ou Falkland</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Micronesia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Micronesia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Faroe Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Feroe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>France</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Francia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gabon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gabón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>United Kingdom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reino Unido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Grenada</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Granada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Georgia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French Guiana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Güiana Francesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guernsey</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guernsey</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ghana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gibraltar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xibraltar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greenland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Groenlandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gambia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gambia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guinea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guinea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guadeloupe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guadalupe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Equatorial Guinea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guinea Ecuatorial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greece</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grecia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>South Georgia and the South Sandwich Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxia do Sur e Illas Sándwich do Sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guatemala</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guatemala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guinea-Bissau</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guinea-Bissau</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guyana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Güiana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hong Kong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hong Kong</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Heard Island and McDonald Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Heard e McDonald</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Honduras</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Honduras</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Croatia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Croacia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Haiti</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Haití</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hungary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hungría</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Indonesia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Indonesia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ireland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Irlanda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Israel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Israel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Isle of Man</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa de Man</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>India</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>India</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>British Indian Ocean Territory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Territorio Británico do océano Índico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Iraq</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iraq</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Iran</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Irán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Iceland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Islandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Italy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Italia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jersey</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Jersey</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jamaica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xamaica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jordan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xordania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Japan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xapón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kenya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kenya</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kyrgyzstan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kirguizistán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cambodia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cambodia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kiribati</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kiribati</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Comoros</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Kitts and Nevis</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Cristovo-Nevis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>North Korea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Corea do Norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>South Korea </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Corea do Sur </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kuwait</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kuwait</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cayman Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Caimán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kazakhstan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kazakhistán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Laos</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Laos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lebanon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Líbano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Lucia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Santa Lucía</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Liechtenstein</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liechtenstein</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sri Lanka</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sri Lanka</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Liberia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liberia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lesotho</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lesotho</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lithuania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lituania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Luxembourg</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Luxemburgo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Latvia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Letonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Libya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Libia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Morocco</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marrocos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Monaco</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mónaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Moldova</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Moldavia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Madagascar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Madagascar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Marshall Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Marshall</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Macedonia, F.Y.R. of</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>República de Macedonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Myanmar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Myanmar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mongolia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mongolia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Macao </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Macau </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Northern Mariana Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Marianas do Norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Martinique</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Martinica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mauritania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mauritania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Montserrat</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Montserrat</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malta</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mauritius</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mauricio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maldives</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Maldivas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malawi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malawi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mexico</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>México</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malaysia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malaisia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozambique</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozambique</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Namibia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Namibia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Caledonia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova Caledonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Niger</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Níxer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norfolk Island</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa de Norfolk</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nigeria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nixeria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nicaragua</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nicaragua</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netherlands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Países Baixos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norway</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruega</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nepal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nepal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nauru</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nauru</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Niue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Niue</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Zealand</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova Zelandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oman</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Omán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Panama</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Panamá</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peru</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perú</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French Polynesia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Polinesia Francesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Papua New Guinea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Papúa-Nova Guinea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Philippines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Filipinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pakistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paquistán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Poland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Polonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Pierre and Miquelon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saint Pierre e Miquelon</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pitcairn</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Pitcairn</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Puerto Rico</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Porto Rico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Occupied Palestinian Territory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Territorio palestino ocupado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Portugal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Portugal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Palau</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Palau</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paraguay</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paraguai</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Qatar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Qatar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reunion</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reunión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Romania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Romanía</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Russian Federation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Federación rusa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rwanda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ruanda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saudi Arabia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Arabia Saudí</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Solomon Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Salomón</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Seychelles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seicheles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sudan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sudán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sweden</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suecia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Singapore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Singapur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Helena</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Santa Helena</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovenia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslovenia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Svalbard and Jan Mayen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Svalbard e Jan Mayen</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovakia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslovaquia </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sierra Leone</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serra Leoa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>San Marino</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Marino</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Senegal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Senegal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Somalia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Somalia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suriname</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suriname</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sao Tome and Principe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Tomé e Príncipe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>El Salvador</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O Salvador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Syria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Siria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Swaziland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suazilandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turks and Caicos Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Caicos e Turcas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chad</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chad</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French Southern Territories</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Territorios Franceses do Sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Togo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Togo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thailand</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tailandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tajikistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Taxiquistán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tokelau</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tokelau</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Timor-Leste</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Timor-Leste</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkmenistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turkmenistán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tunisia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tunisia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkey</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turquía</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trinidad and Tobago</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Trinidad e Tobago</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tuvalu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tuvalu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Taiwan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Taiwán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tanzania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tanzania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ukraine</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ucraína</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uganda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uganda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>United States Minor Outlying Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas periféricas dos Estados Unidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>United States</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estados Unidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uruguay</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uruguai</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uzbekistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uzbequistán</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vatican City</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cidade do Vaticano </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Vincent and the Grenadines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Vicente e as Granadinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Venezuela</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Venezuela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>British Virgin Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Virxes británicas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U.S. Virgin Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Virxes americanas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vietnam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vietnam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vanuatu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vanuatu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wallis and Futuna</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Wallis e Futuna</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Samoa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Samoa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yemen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iemen</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mayotte</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mayotte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>South Africa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suráfrica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zambia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zambia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zimbabwe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cimbabue</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>p</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>l</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add to Dictionary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir ao dicionario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check Spelling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificación ortográfica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(No Spelling Suggestions)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Non hai suxestións ortográficas)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar predefinidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source of: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Código fonte de: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualizar a impresión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to Line?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir á liña?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>r</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrap Long Lines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axustar as liñas longas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Syntax Highlighting</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realzar a sintaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text Size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tamaño do texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Increase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aumentar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Decrease</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reducir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Normal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Normal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to line</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir á liña</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter line number</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o número de liña</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid input</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entrada incorrecta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The line number entered is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O número de liña introducido é incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou a liña</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The specified line was not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou a liña especificada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line %1$S, Col %2$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liña %1$S, Col %2$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DOM Source of Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte DOM da selección</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DOM Source of MathML</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte DOM de MathML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir atrás</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt; Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt; Atrás</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next &amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte &amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido/a a %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completing the %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Completar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Introduction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introdución</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Conclusion</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conclusión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter new password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introducir novo contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Re-enter password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introducir de novo o contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A Master Password is used to protect sensitive information like site passwords. If you create a Master Password you will be asked to enter it once per session when &amp;brandShortName; retrieves saved information protected by the password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os contrasinais principais utilízanse para protexer información delicada como contrasinais de sitios web. Se crea un contrasinal principal terá que introducilo cada vez que inicie sesión cando &amp;brandShortName; recupere información gardada protexida por contrasinal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please make sure you remember the Master Password you have set. If you forget your Master Password, you will be unable to access any of the information protected by it.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Teña a certeza de memorizar o contrasinal principal definido. Se o esquece non poderá acceder a información que protexe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Validation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validación de certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validate all certificates using the following OCSP server:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validar todos os certificados que utilicen o seguinte servidor OCSP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When an OCSP server connection fails, treat the certificate as invalid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando falle a conexión a un servidor OCSP, tratar o certificaco como non válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>None Selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ningún seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to change Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non é posíbel modificar o contrasinal principal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have deleted your Master Password. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminou o contrasinal principal. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your stored web and email passwords, form data, and private keys will not be protected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se protexerán os seus contrasinais de web e de correo electrónico, datos de formulario e chaves privadas almacenados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Está en modo FIPS, que require un contrasinal principal que non estea en branco.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Change Succeeded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal modificado con éxito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Change Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na modificación de contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must enter your current password to proceed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu contrasinal para proseguir:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your Master Password is used to protect sensitive information like site passwords.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal principal utilízase para protexer información delicada, como os contrasinais dos sitios.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you remove your Master Password your information will not be protected if your computer is compromised.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina o contrasinal principal a información non estará protexida se alguén consegue entrar no computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Profile Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asistente de creación de perfís</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 45em; height: 32em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>width: 45em; height: 32em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; stores information about your settings and preferences in your personal profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; almacena información acerca da súa configuración e preferencias no seu perfil persoal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you are sharing this copy of &amp;brandShortName; with other users, you can use profiles to keep each user's information separate. To do this, each user should create his or her own profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se está a partillar esta copia de &amp;brandShortName; con outros usuarios pode utilizar os perfís para manter separada a información persoal. Para isto, cada usuario ten que crear o seu propio perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you are the only person using this copy of &amp;brandShortName;, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se só vai utilizar esta copia de &amp;brandShortName; unha persoa, debe ter como mínimo un perfil, aínda que tamén pode crear varios perfís para almacenar diferentes tipos de configuracións e preferencias. Por exemplo, pode ter perfís diferentes para traballo e para uso persoal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To begin creating your profile, click Next.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para comezar a crear o perfil, prema Seguinte.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To begin creating your profile, click Continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para comezar a crear o perfil, prema Continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se crea diferentes perfís pode distinguilos polo seu nome. Pode utilizar o nome aquí definido ou outro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter new profile name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome do novo perfil:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your user settings, preferences and other user-related data will be stored in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A configuración, preferencias e máis datos relacionados co usuario almacenarase en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default User</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usuario predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Folder?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller cartafol?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Default Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o cartafol predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; - Choose User Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; - Elección de perfil de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do perfil:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Start &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Available Profiles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perfís dispoñíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Profile?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename Profile?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Profile?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; stores information about your settings, preferences, and other user items in your user profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; garda información acerca da súa configuración, preferencias e outros elementos no perfil de usuario.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Work offline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Traballar sen conexión</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't ask at startup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non preguntar no inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is already running, but is not responding. To open a new window, you must first close the existing %S process, or restart your system.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa está en execución mais non está a responder. Para abrir unha nova xanela, peche primeiro o proceso existente %S ou reinicie o sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is already running, but is not responding. The old %S process must be closed to open a new window.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa está en execución mais non está a responder. O proceso anterior %S debe pecharse para abrir unha nova xanela.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa está aberta unha copia de %S. Só é posíbel abrir ao mesmo tempo unha copia de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa está aberta unha copia de %S. Pecharase a copia de %S en execución para poder abrir unha nova.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile: '%S' - Path: '%S'</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perfil: '%S' - Camiño: '%S'</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please select a profile to begin %S, or create a new profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un perfil para iniciar %S ou cree un novo perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile In Use</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perfil en uso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S cannot use the profile &amp;quot;%S&amp;quot; because it is in use.\n\nTo continue, close the running instance of %S or choose a different profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non pode utilizar o perfil &amp;quot;%S&amp;quot; porque está en uso.\n\nPara continuar, peche a instancia de %S que está en execución ou escolla un perfil diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename the profile &amp;quot;%S&amp;quot; to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear o perfil &amp;quot;%S&amp;quot; como:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid profile name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de perfil non válido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The profile name &amp;quot;%S&amp;quot; is not allowed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non está permitido o nome de perfil &amp;quot;%S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Profile Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller cartafol de perfís</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An empty profile name is not allowed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se admiten nomes de perfil en branco.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The character &amp;quot;%S&amp;quot; is not allowed in profile names. Please choose a different name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O carácter &amp;quot;%S&amp;quot; non se admite nos nomes de perfís. Escolla outro nome.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone.\nYou may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder &amp;quot;%S&amp;quot; and cannot be undone.\nWould you like to delete the profile data files?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina un perfil non estará dispoñíbel na lista e non poderá desfacer esta acción.\nTamén pode eliminar os ficheiros de datos do perfil, inclusive a súa configuración, certificados e máis datos relacionados co usuario. Isto eliminará o cartafol &amp;quot;%S&amp;quot; e non poderá desfacer a acción.\nDesexa eliminar os ficheiros de datos do perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Delete Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non eliminar ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile couldn't be created. Probably the chosen folder isn't writable.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posíbel crear o perfil. Probabelmente o cartafol seleccionado está protexido contra escrita.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile Creation failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na creación do perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A profile with this name already exists. Please choose another name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe un perfil con este nome. Escolla un diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile Exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O perfil xa existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Finish to create this new profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Concluír para crear este novo perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Done to create this new profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Concluído para crear este novo perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>26em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>26em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose an Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller unha aplicación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launch Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciar aplicación</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This link needs to be opened with an application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>É necesario abrir esta ligazón cunha aplicación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember my choice for %S links.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar a miña escolla para as ligazóns %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This can be changed in %S's preferences. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta escolla é modificábel nas preferencias de %S. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Another Application?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outra aplicación?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Forward</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reenviar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to the Help Start Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir á páxina de inicio da axuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close search results</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar resultados de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Contents</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always on Top</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sempre na parte superior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No search items found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningún elemento.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin Finder Service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizo de localizador de plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the &amp;pluginWizard.title;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido/a a &amp;pluginWizard.title;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is now checking for available plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; está a buscar plugins dispoñíbeis?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Available Plugin Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descarga de plugins dispoñíbeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following plugins are available:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes plugins están dispoñíbeis:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press Next to install these plugins.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Seguinte para instalar estes plugins.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some plugins may require additional information from you during installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Algúns plugins poden requirir que forneza información adicional durante a instalación.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin Licenses</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Licenzas dos plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I agree.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acepto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I do not agree (plugin will not be installed).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non acepto (o plugin non se instalará)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Plugins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is installing plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; está a instalar plugins?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; finished installing the missing plugins:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; concluíu a instalación dos plugins que faltaban:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find out more about Plugins or manually find missing plugins.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pesquisar máis información sobre os plugins ou localizar manualmente os que faltan.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; needs to be restarted for the plugin(s) to work.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; ten que reiniciar para que funcionen os plugins.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click here to download plugin.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema aquí para descargar o plugin.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To install %S, you need to agree to the following:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para instalar %S ten que aceptar o seguinte:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished downloading %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizou a descarga %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully installed %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S instalouse correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to install %S (%S).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao instalar %S (%S).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished installing plugins.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizou a instalación dos plugins.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>License not accepted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Licenza non aceptada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non dispoñíbel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manual Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalación manual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manually install the plugin.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar manualmente o plugin.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No suitable plugins were found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningún plugin adecuado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No plugins were installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se instalou ningún plugin.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown Plugin (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plugin descoñecido (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jump</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saltar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Premer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uncheck</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desmarcar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switch</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Premer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Activate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cycle</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alternar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning: Unresponsive script</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: O script non responde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai un script nesta páxina que parece estar ocupado ou que deixou de responder. Pode paralo agora ou continuar a ver se o script acaba.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai un script nesta páxina que parece estar ocupado ou que deixou de responder. Pode paralo agora, abrilo nun depurador ou deixalo continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Script: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Script: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stop script</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar o script</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Debug script</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Depurar o script</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Don't ask me again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non preguntar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attempt to load a javascript: URL from one host\nin a window displaying content from another host\nwas blocked by the security manager.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentativa de cargar javascript: O xestor de\nseguranza bloqueou un URL dun servidor nunha xanela\nque mostraba o contido doutro servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scripts may not close windows that were not opened by script.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os scripts non poden pechar ventás que non abriron.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to navigate away from this page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer saír desta páxina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press OK to continue, or Cancel to stay on the current page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Aceptar para continuar ou Cancelar para ficar na páxina actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Non-standard document.all property was used. Use W3C standard document.getElementById() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizouse unha propiedade document.all non estándar. Utilice o estándar de W3C document.getElementById().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Element referenced by ID/NAME in the global scope. Use W3C standard document.getElementById() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elemento referenciado por ID/NOME no ámbito global. Utilice o estándar de W3C document.getElementById().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilización de captureEvents() está desfasada. Para actualizar o código, utilice o método addEventListener() de DOM 2. Para obter máis axuda: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilización de releaseEvents() está desfasada. Para actualizar o código, utilice o método removeEventListener() de DOM 2. Para obter máis axuda: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of routeEvent() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 dispatchEvent() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilización de routeEvent() está desfasada. Para actualizar o código, utilice o método dispatchEvent() de DOM 2. Para obter máis axuda: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Event=%S, use of preventBubble() is deprecated. Use W3C standard stopPropagation() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Evento=%S, a utilización de preventBubble() está desfasada. Utilice o estándar de W3C stopPropagation().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Event=%S, use of preventCapture() is deprecated. Use W3C standard stopPropagation() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Evento=%S, a utilización de preventCapture() está desfasada. Utilice o estándar de W3C stopPropagation().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of getBoxObjectFor() is deprecated. Try to use element.getBoundingClientRect() if possible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilización de getBoxObjectFor() está desfasada. Tente utilizar element.getBoundingClientRect() se for posíbel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>canvas: an attempt to set strokeStyle or fillStyle to a value that is neither a string, a CanvasGradient, or a CanvasPattern was ignored.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>lenzo: ignorouse unha tentativa de definir strokeStyle ou fillStyle nun valor que non é nin unha cadea, nin CanvasGradient, nin CanvasPattern.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Empty string passed to getElementById().</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cadea en branco pasada a getElementById().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The stylesheet %1$S was not loaded because its MIME type, &amp;quot;%2$S&amp;quot;, is not &amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se cargou a folla de estilo %1$S porque o seu tipo MIME, %2$S, non é &amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, &amp;quot;%2$S&amp;quot;, is not &amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargouse a folla de estilo %1$S como CSS aínda que o seu tipo MIME, %2$S, non sexa &amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected end of file while searching for %1$S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fin de ficheiro inesperado ao buscar %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Whitespace-only string given to be parsed as rule.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Forneceuse unha cadea con só un espazo en branco para ser analizada como regra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Declaration dropped.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Declaración lanzada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skipped to next declaration.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saltouse á seguinte declaración.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown property '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedade descoñecida %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error in parsing value for property '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro no valor de análise para a propiedade %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected end of value for property but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper